Lagen förutsätter plan för jämställdhet

skolklocka
Alla skolor skall ha en jämställdhetsplan, säger lagen.

Det finns fortfarande behov av utveckling när det gäller det jämställdhetsfrämjande arbetet i skolorna.

Det här framgår av en enkätundersökning som Utbildningsstyrelsen genomfört för att utreda hur planeringen av arbetet för att främja jämställdhet förverkligas i den grundläggande utbildningen.

Lagen förutsätter att skolorna gör upp planer för att främja jämställdheten och likabehandlingen i den grundläggande utbildningen. Planen ska utarbetas specifikt för varje skola – att använda en plan som gjorts upp av utbildningsanordnaren, kommunen eller en annan skola uppfyller inte kraven som ställs i lagen.

Det förekommer brister i en stor del av skolornas jämställdhetsplaner. Endast drygt hälften av deltagarna i enkäten hade en plan som utarbetats för den egna skolan. Ungefär 40 procent av respondenterna uppgav att de följer kommunens eller regionens plan, att det inte finns någon plan eller att utarbetandet av en plan är på hälft.

– Resultatet tyder på att det i skolorna finns brister i kännedomen om skyldigheterna kring planeringen som föreskrivs i lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor. Skolorna behöver mera handledning och råd för att det jämställdhetsfrämjande arbetet ska kunna genomföras med hänsyn till skolans särdrag och behov, säger undervisningsrådet Satu Honkala.

Syftet med lagen om jämställdhet är att förhindra diskriminering som grundar sig på kön och att främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Diskrimineringslagen främjar likvärdigheten i utbildningen och förbjuder diskriminering på grund av till exempel ålder, nationalitet, språk, religion, övertygelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Enligt resultatet förblir skolornas mål som berör jämställdhet ofta på en rätt så allmän nivå och skulle behöva formuleras mer konkret.

I planerna hade man ofta tagit hänsyn till åtgärder för att förebygga och få slut på sexuella trakasserier (69 %) och trakasserier som grundar sig på kön (64 %). Därtill hade man fastställt åtgärder för att uppmuntra till läroämnes- och kursval som inte styrs av könsstereotypier (54 %), för att minska på inlärningsskillnaderna mellan könen (45 %) och för att främja genussensitiv undervisning (42 %).

Mångfalden av kön har också tagits i beaktande i synnerhet i skolornas lokallösningar, till exempel gällande wc-utrymmen.

Läs intervjun med rektor Ellinor Hellman om jämställdhetsplanen i Storängens skola i Esbo.