Förbundets återbäring till föreningarna synas i sömmarna

ann-britt och christoffer
Fullmäktiges viceordförande Ann-Britt Romar och ordförande Christoffer Sourander var nöjda över att församlingen kunde träffas på riktigt vid detta sammanträde. De belönades bägge med förbundets förtjänsttecken i silver.

Ett digert arbete kring frågor som äger stor dignitet fick FSL:s fullmäktige ägna sig åt då de sju motionerna skulle behandlas under remissdebatten vid höstsammanträdet i Tammerfors förra veckan. Bland annat beslöt fullmäktige att återbäringen till föreningarna skall synas närmare.

Anders Johansson, Kustvägens lf, efterlyste i sin motion en process med syfte att göra arvodet för klasshandledare inom grundutbildningen rättvist. Han noterar att en klass numera har flera elever med psykiskt illamående vilket leder till merarbete för klasshandledaren. Johansson efterlyser ett grundarvode för klasshandledarskapet som är detsamma för alla och som höjs med en koefficient för varje elev samt en högre koefficient per elev som har till exempel en IP.

Fullmäktige förkastade emellertid motionen eftersom man ansåg att det blir för svårt att avgöra vad som är ”rättvist”.

– Men vi har tagit till oss budskapet, konstaterade fullmäktiges ordförande Christoffer Sourander.

Från Raseborgs lf inkom en motion som yrkade på att FSL måtte utreda olika konkreta alternativ som minskar lärarnas arbetsbelastning, eftersom flera lärare än tidigare meddelar att de inte längre orkar med sin allt tyngre arbetsbörda och därför funderar på att byta bransch. FSL-styrets Marina Räfsbäck konstaterade att FSL:s styrelse initialt är positivt inställd till nya arbetstidsförsök och nya arbetstidsmodeller och att sänka de högsta undervisningsskyldigheterna inte heller kan uteslutas som en möjlig förhandlingsmålsättning. Fullmäktige godkände motionen.

Höj återbäringen!

Tove Söderman, Väståbolands lf, ville höja förbundets återbäring till föreningarna från 12 procent till 15 procent av medlemsintäkterna.

– Ingen justering har gjorts på länge och det behövs arvoden för att motivera medlemmarna att arbeta i föreningsstyrelsen, sade Söderman.

Ta vara på det faktum att marknadsvärdet på förbundets aktieportfölj har stigit och förbundet har gjort inbesparingar under coronaåren, sade Söderman.

FSL kommer emellertid inom den kommande tiden att beröras av externa beslut som i sig har direkt påverkan på vår ekonomi. OAJ står inför en eventuell sänkning av medlemsavgiften 2022. Beroende på hur FSL väljer att göra med sin medlemsavgift så kommer beslutet att få ekonomiska konsekvenser för förbundet, konstaterade förbundsordförande Inger Damlin, som inte ville godkänna motionen. Fullmäktige diskuterade föreningarnas ekonomiska förutsättningar grundligt.

– Att locka nya ordförande till föreningarna är inte lätt. Man kunde nog se över situationen med återbäringen. Kunde förbundet titta närmare på medeltalet för det arvode som ordförande får i föreningarna, undrade Petra Örn, Åbo svenska lf.

Det är fullt möjligt, sade Inger Damlin.

– Jag respekterar dock varje förenings val oberoende om de väljer att inte betala ett arvode alls, eller betala ett högt arvode, sade hon.

Maria Udd i Sibbo har också noterat svårigheter att hitta aktiva medlemmar på det lokala planet.

– Nya medlemmar säger klart och tydligt att de inte gör någonting om de inte får betalt.

Pernilla Granlund, Borgå lf, sade att det är klart att arbete som görs skall ersättas.

Resultatet blev att motionen ansågs vara besvarad och att förbundet skall göra en utredning kring återbäringen som presenteras för fullmäktige vid vårens sammanträde i april 2022.

Nya medlemmar säger klart och tydligt att de inte gör någonting om de inte får betalt.

Maria Udd, Sibbo lärarförening

Anställ alla lärare för ett helt läsår

Jenny Nurmi-Aro, Vasa svenska lärarförening, ville i sin motion att FSL skall arbeta för att alla lärare, även visstidsanställda lärare, som ska anställas för höstterminen eller för ett helt läsår, alltid anställs från den 1 augusti. Ett angeläget ärende, tyckte fullmäktige.

Förbundet har i likhet med sin moderorganisation OAJ arbetat för att arbetsgivarna/utbildningsanordnarna inte ska använda möjligheten att anställa lärare endast för läsårets arbetstid som ett sätt att göra inbesparingar, noterade fullmäktige i sitt svar.

Även i fortsättningen kommer FSL att genom sina kontakter med beslutsfattare, genom sina förtroendemän och genom OAJ att påverka så att anställningarna ska bli mera rättvisa och ge lärare anställning och därmed också lön för hela läsåret.

Dimensionering av elevantal

– Flera elever behöver stöd och det finns inte speciallärare som ger det stödet, sade Tomas Jaakkola, Esbo-Grankulla, då han presenterade sin och Johan Janssons motion som yrkade på en dimensionering av speciallärarnas elevantal.

Fullmäktige konstaterade att förbundets målsättningar kring dimensionering består av flera olika lösningar som även omfattar bibehållna gruppstorlekar för specialklasser och att en koefficient för elever inom det intensifierade och särskilda stödet införs, och godkände motionen.

Viktigt att veta hur lönen påverkas av ledigheter

När en lärare söker tjänstledigt utan lön före och efter en kortare ferie, för till exempel en resa, är det kutym hos vissa arbetsgivare att läraren skall vara tjänstledig utan lön också under ferien, noterar Jan Alin, Vasa svenska lf.

”Det här betyder att en dags tjänstledighet innan sportlovet i kombination med en dags tjänstledighet efter lovet leder till totalt elva dagars oavlönad tjänstledighet”, noterades i motionen.

Förbundsstyrelsen ser det som viktigt att förbundet lokalt och centralt ser till att medlemmarna känner till hur avtalen tolkas i de här fallen och att tydlig information finns tillgänglig på arbetsplatserna. Primärt är förbundets uppgift att se till att medlemmarna har vetskap om hur lönen påverkas beroende på hur medlemmen anhåller om oavlönad arbetsledighet.

Fullmäktige besvarade motionen och vill, liksom styrelsen, se en undersökning om hur arbetsgivarna inom FSL-fältet tolkar paragrafen vilket skulle ge relevant information om situationen för medlemmarna vad gäller kortare oavlönade arbetsledigheter i samband med korta ferier.

Motionsställaren Anna Nylund, Korsholms lf, yrkade på att FSL ska arbete för att de lokala justeringspotterna inte ska utgöra större delen av eventuella löneförhöjningar. Vidare yrkade hon på att förbundet ska arbeta för att man ska få 100 % av ett eventuellt arbetsvärderingstillägg om man utför det till 100 % trots en lägre arbetsprocent i undervisningen.

Styrelsen konstaterade att FSL såsom också OAJ har tagit som sin utgångspunkt att en större del av löneförhöjningarna ska riktas till allmänna löneförhöjningar, därom var styrelsen enig med motionen.

Men gällande arbetsvärderingstilläggen konstaterade fullmäktige, efter att ha tagit del av styrelsens förslag, att enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet betalas lönen för dem som jobbar deltid i samma proportion som deltiden är av full arbetstid. Alla lönedelar betalas i proportion till hur mycket av full arbetstid som den anställda arbetar. Det gäller så väl den uppgiftsrelaterade lönen, de årsbundna tilläggen som även eventuella individuella tillägg.

Därigenom besvarade fullmäktige Anna Nylunds motion.

Läs också: Äntligen ses vi

Text och foto: Tom Ahlfors