Mattias Fagerholm

Ta huvudet ur busken – kartlägg lärarbehovet

Det råder skriande brist på behöriga lärare inom småbarnspedagogik. Det visar en kartläggning som Svenska Yle har gjort. Resultatet är föga överraskande. Bristen har varit påtaglig redan i många år, i synnerhet i huvudstadsregionen. 

En detalj i sammanhanget som är beklämmande är att Helsingfors i kartläggningen uppenbarligen har vägrat att uppge hur många som lärare som är obehöriga. Det är ett besynnerligt mönster som upprepar sig i kommuner med uppenbara problem med att rekrytera behöriga lärare.

Både FSL och OAJ har fört fram behovet av ett lärarregister som ett instrument för att bättre kunna prognostisera det framtida behovet av framtida lärarkrafter. Även den arbetsgrupp som utredde frågan för Undervisnings- och kulturministeriets räkning kom till samma slutsats. Vi skulle vara betjänta av ett lärarregister. Att det inte finns tillförlitlig statistik på lärarsituationen i landet är snudd på obegripligt.

Att det inte finns tillförlitlig statistik på lärarsituationen i landet är snudd på obegripligt.

Lärarfackens förhoppning om att det i höstens budgetmangling skulle skjutas till medel för ett register kom ändå på skam. Regeringen valde att blunda för frågan trots att det handlar om en spottstyver i sammanhanget.

Inte heller OAJ:s förhoppning om att regeringen skulle öka antalet studieplatser när det kommer till lärare inom småbarnspedagogik hörsammades. OAJ har föreslagit att studieplatserna skall öka från nuvarande 855 till 1400. Bristen på behöriga småbarnspedagoger har nämligen blivit ett gissel även på finskt håll.  Enligt regeringens linjedragning skall från och med år 2030 två tredjedelar av personalen inom dagvården vara antingen lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer. Och av dessa skall hälften vara lärare inom småbarnspedagogik. Ändå vidtar man inte de åtgärder som skulle behövas för att se till att behörig arbetskraft finns till förfogande.

På finlandssvenskt håll är situationen ännu svårare. Att endast utöka antalet nybörjarplatser hjälper föga då varken Åbo Akademi eller Helsingfors på långa vägar lyckas fylla sina studieplatser. Ett lärarregister skulle ge en korrekt lägesbeskrivning över tillgången på behörig personal och vara ett bra första steg. Men om man på framöver verkligen vill ha behöriga lärare inom småbarnspedagogik krävs nog även andra åtgärder. Det är helt uppenbart att så länge man blundar för arbetsvillkor och lönenivå så kommer både studieplatserna och vakanserna att gapa tomma.