FSL vänder på varje sten för att utvecklas

anna bertills
De som inte har låst sig utan är flexibla i sin verksamhet är de som reser sig snabbast,säger Anna Bertills.

Hur skall Finlands svenska lärarförbund möta de krav som framtiden ställer? Inom FSL pågår ett arbete med att se över arbetsmetoderna för att också framöver kunna svara på utmaningarna. Vi vänder på varje sten, beskriver förbundsordförande Inger Damlin utvecklingsarbetet.

– Varenda dag skall vara lite bättre än gårdagen. Det betyder inte att man skall förändra hela världen, men man kan lyfta på stenar och kolla om vi kan göra saker på ett bättre sätt. Görs det redan bra så lägger man tillbaka stenen och tar nästa, säger Damlin.

Det senaste året är beskrivande när man talar om att världen är föränderlig och att skiften även kan ske väldigt snabbt. Inom FSL vill man, så gott det går, vara beredd när förändringens vind blåser. Därför har ett långsiktigt utvecklingsarbete inletts där tanken är att stanna upp för att se var förbundet står idag, att titta på hur arbetet inom förbundets styrelse och föreningar fungerar och också göra eventuella korrigeringsrörelser med tanke på framtiden. I grund och botten handlar det om att säkerställa att FSL också framöver är slagkraftigt och att medlemmarna känner att förbundet ger dem vad de behöver.

– Jag vill skapa en vi-anda. Att alla känner att man har en möjlighet att påverka inom förbundet. Och då bottnar allt i vår strategi och våra värderingar, säger Damlin.

Vi borde bli bättre på att inte alltid vara så formella. De informella samtalen ger ofta mer än formella möten, säger Inger Damlin. Foto: Mattias Fagerholm

Utomstående betraktare

Inom ramen för utvecklingsarbetet har FSL vidtalat Anna Bertills, som driver kommunikationsbyrån Bertills&Jung. Tanken är att hon med fräscha ögon, utan några ögonstenar, bindningar eller barlaster, skall kunna komma med input till verksamheten.

– Genom att ta in en utomstående står vi alla på samma startstreck. Hon ger energi till processen, säger Damlin.

– Det handlar om att pejla förbundets organisation. Vi jobbar med omvärldsanalys, värderingar och identitet för förbundet. Det handlar om att kartlägga var man är idag och vart man vill, beskriver Anna Bertills processen.

Styrelsen, föreningarna och de enskilda medlemmarna

Arbetet inleddes i FSL:s styrelse i augusti i fjol. Tanken är att också se över styrelsens arbetsmetoder.

– Hur fungerar det sätt styrelsen jobbar i dagens värld. Till exempel gillar jag dimensionen att vi i styrelsen har scannat varandras kompetenser. Då man sitter i FSL:s styrelse skall man inte bara föra fram sitt perspektiv, utan man skall ta stöd av varandra för att få ett paraplyperspektiv, säger Damlin.

Processen har fortsatt i styrelsen under våren, och Anna Bertills förankrade även det pågående arbetet på FSL:s föreningskurs i februari. Via föreningarna hoppas man nå ut till de enskilda medlemmarna.

– Det här ger mig energi och vilja att gå framåt. Jag ser nya dimensioner i styrelsen och ute på fältet. Det boostar mig i mitt engagemang, säger Damlin.

Vad hoppas du att projektet skall utmynna i?

– Jag hoppas att vi skall känna en vi-känsla. Att medlemmarna skall känna av FSL:s vision.

FSL har en stark röst

Utvecklingsarbetet bottnar inte i att det skulle finnas några större hotbilder för FSL:s del. Ekonomin är stabil, anslutningsgraden är hög och förbundet är en tydlig röst i den utbildningspolitiska debatten.

– FSL är en jättestark aktör som syns och hörs i alla utbildningsfrågor. Det här handlar om att man nu tar ytterligare ett steg framåt, säger Anna Bertills.

– Det händer massor i omvärlden just nu, och FSL stannar nu upp och funderar vart man är på väg. Kan man vara ett steg före?

Finlands svenska lärarförbund är ett fackförbund, men samtidigt har också FSL en stark prägel av ett professionsförbund som den finlandssvenska lärarkåren har en lång tradition av att tillhöra.

– De olika rollerna stärker FSL:s position. Man har fler ben att stå på, säger Bertills.

Borde man lätta på fackliga gasen och satsa mera på professionsförbundet?

– Nej det tycker jag inte. Nu är nog inte ett sådant läge. Det är momentum att lyfta fram kollektivet. Man ska inte vara rädd för olika roller.

– Det här året har stärkt fackföreningarnas position. Man har insett att saker kan hända snabbt och att man inte nödvändigtvis har något skydd. Vi har tunga ekonomiska år framför oss och kollektivet kan komma att behövas mer än tidigare.

Inom vilka områden kunde FSL flytta fram positionerna?

– Kanske kunde man bredda i frågor som inte enbart har med utbildning att göra, så som exempelvis sysselsättning och Finlands konkurrenskraft. FSL skulle tas på allvar i en sådan diskussion, säger Bertills

Pulsen på framtidens lärare

När FSL blickar mot framtiden finns det skäl att också försöka ha fingret på pulsen på framtidens lärare. Studerandeföreningen FSLF har effektivt fångat upp de studerande i Vasa, och FSLF är en av de största medlemsföreningarna inom förbundet. Nu jobbar man också med att ta fram en struktur som bättre passar sig för de som studerar vid Helsingfors universitet.

– Hitta sätt att i ett tidigt skede ta med de unga i verksamheten. Lyssna in vad de vill och vad de behöver, lyder Anna Bertills råd.

– De unga talar allt mera om värderingar. Där finns något att ta vara på.

Med tillförsikt mot framtiden

Både Anna Bertills och Inger Damlin ser en ljus framtid för FSL.

– Det finns en stark gemenskap lärarna emellan, en tydlig kollektiv tanke. FSL har en ideologi, säger Bertills.

– Vi är väl rustande. Det känns bra med tanke på framtiden, säger Damlin.

Läs också:

Christoffer Sourander: ”Det får gärna spraka lite om FSL”

Text: Mattias Fagerholm