Avgifter för klassresor måste vara frivilliga

thomas sundell
Juridiken är tydlig, säger juristen Thomas Sundell.

Grundskolan kan ordna klassresor, friluftsdagar och lägerskolor. Men eventuella avgifter som samlas in kan inte vara obligatoriska – utan måste vara frivilliga. Det är där som skon tränger för juridiken är tydlig, säger juristen Thomas Sundell.

Vad gäller i grundskolan när pengar till eventuella skolresor, lägerskolor och andra utflykter ska samlas in? Frågan aktualiserades nyligen i Korsholm där bildningsnämnden valde att lägga alla skolresor på is efter att det nationella förbundet Hem och skola hade kontaktat kommunen.

Utan att gå in på enskilda fall handlade ärendet om lagen om grundläggande utbildning och paragraf 31 som säger att all undervisning ska vara avgiftsfri. Bildningsnämnden ville reda ut vad som gäller.

– Lagen är tydlig gällande avgiftsfrihet. Och man kan gå längre än så. I grundlagens 16:e paragraf står det också att undervisningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det gör det ännu starkare, säger Thomas Sundell, jurist vid regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Juridiken gällande frågan är tydlig. Ordnas en klassresa eller annan utflykt som finansieras med medel utifrån kan ingen åläggas att vara med och betala. Vanligen sker insamlingen av medel genom försäljning eller en årlig avgift som betalas in av elevernas föräldrar till ett gemensamt klasskonto.

– Oberoende av hur en aktivitet finansieras måste alla elever få delta. Också de elever vars föräldrar som är emot eller på grund av att de inte har råd väljer att inte betala. Så enligt juridiken. Men socialt kan det bli ett problem och risken för påtryckningar ökar, säger Sundell.

Risk för att avgiftsfriheten utlokaliseras

Det finns inget i lagen som stipulerar vem som sköter insamlingen av medel till en aktivitet i skolan.

– Men om det är föräldrar som samlar in en årlig avgift kan man hävda att avgiftsfriheten utlokaliseras. Vem med tjänsteansvar är där då och övervakar att allt går rätt till? När föräldrar sköter insamlingen på egen hand finns det en risk för social stigmatisering om någon inte har råd eller är emot att betala på grund av avgiftsfriheten, säger Thomas Sundell.

Han frågar sig också var gränsen ska dras och tar ett teaterbesök på skoltid som exempel.

– Det kan exempelvis handla om att varje elev måste betala 2 euro för teaterbesöket. Hur liten summan än må vara är det någonstans principiellt fel.

Finns de som inte har råd

Det bästa vore, enligt Sundell, om olika aktiviteter skulle finansieras inom ramen för den offentliga finansieringen, det vill säga bildningens budget. Då skulle allt, exempelvis en kulturresa på årskurs 9, vara avgiftsfritt.

– I den bästa av världar finns tillräckligt med pengar för bildningsväsendet, vars verksamhet anpassas så att finansieringen kan täcka allt, också till kulturresor och lägerskolor. Då uppstår inga frågetecken. Men nu är det inte så, säger Sundell.

– Vi lever i ett homogent samhälle där de flesta är medelklassfamiljer som har råd med sådana här avgifter, och därför har systemet i praktiken kunnat se ut som det gör i långa tider. Men det finns också familjer som inte har råd. De måste beaktas.

Lägerskolor finns inte i läroplanen men den uppmanar till att använda alternativa lärmiljöer. Det poängterar Linda Felixson, huvudförtroendeman i Korsholm. Enligt henne ger både klassresor och lägerskolor en dimension till för eleverna.

– Många kanske inte skulle få uppleva sådant som man gör på de resorna utan skolans resor. Problemet är ändå pengar. Var får man resurser att ordna dem? Jag tycker att det i alla fall i kommunen borde finnas en linje så att det är jämlikt för alla.

– Jag tar inte ställning för eller emot resor och lägerskolor men det finns många för- och nackdelar som man måste väga mot varandra, säger hon.

I den bästa av världar finns det tillräckligt med
pengar för bildningsväsendet

Ingen extra ersättning för lägerskolor

En lärare kan tacka nej till att delta i en klassresa eller lägerskola. Ansvaret är stort och man kan inte tvinga någon lärare på de resorna. Någon ersättning för den stora arbetsinsats som krävs inför en större utflykt fås inte heller, enligt Felixson.

– Drömmen är att allt jobb ersätts men så är det inte i dagsläget för lärare och rektorer. En lärare kan få ett dagtraktamente för resan med elever men det är inte tillräckligt. På lägerskolor är läraren ansvarig för eleverna dygnet runt i flera dagar. Men för det fås ingen ersättning och det får lärarna inte heller för planering och organiseringen inför en resa, säger hon.

Tillbaka till Korsholm och resorna som lades på is. Den 28 september kom bildningsnämnden i Korsholm med ett beslut. Läsårets klassresor får genomföras men vilka riktlinjer som gäller för nästa läsår är öppet.

– Jag tycker det var bra att bildningsnämnden tog upp frågan, men beslutet blev väl ändå inte så mycket tydligare än det hittills varit. Sedan tycker jag att det är synd att det blev just Korsholm som lyftes upp i medierna. Jag tror att samma problematik finns i alla kommuner och städer, säger Felixson.

text och foto: christoffer thomasfolk Grundskolan ska vara avgiftsfri. Därför måste också aktiviteter som klassresor och lägerskolor vara avgiftsfria. Barn till föräldrar som inte betalar en överenskommen årlig avgift måste också få delta. Juridiken är tydlig på den här punkten, säger juristen Thomas Sundell.