Mattias Fagerholm

Farsartad beslutsprocess

Den 25 februari meddelade regeringen med statsminister Sanna Marin i spetsen att från och med den 8 mars är det distansundervisning som gäller i tre veckor i åk 7-9 samt på andra stadiet i de regioner som befinner sig i pandemins spridnings- eller accelerationsfas.

Problemet är dock att regeringen inte hade befogenheter att fatta ett sådant beslut. När hela landet för ett år sedan gick över till distansundervisning skedde det inom ramen för beredskapslagen.  Men beredskapslagen är inte längre i kraft och då måste normal lagstiftning följas. Det innebär att skolorna först måste stängas genom beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar av antingen regionförvaltningsverket eller det kommunala organ som ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar. Och därefter fattar utbildningsanordnaren beslut om exceptionella undervisningsarrangemang (läs distansundervisning) enligt 20 a § i lagen om grundläggande utbildning.

Frågan ligger alltså på regionsförvaltningsverkens bord, inte på regeringens. Vid regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland har man ännu inte fattat ett beslut om det blir distansundervisning. Den springande punkten är om 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls, dvs är distansundervisning nödvändigt för att förhindra spridningen av Covid-19. Enligt överdirektör Marko Pukkinen försvåras situationsbedömningen av att verksamhetsområdet innefattar fem sjukvårdsdistrikt och mer än 80 kommuner. Beslutet dröjer eftersom man måste se till situationen i hela området.

Kommunerna, och inte minst undervisningspersonalen, är försatta i en besynnerlig limbo.

Kommunerna, och inte minst undervisningspersonalen, är därmed försatta i en besynnerlig limbo i Österbotten. Blir det distansundervisning eller inte? Fältet ropar med fog efter klara besked.

I många kommuner har man redan fattat beslut om att övergå till distansundervisning och förberedelserna är i full gång. Men alla kommuner hade säkert gärna haft regionförvaltningsverkets (RFV) beslut att luta sig emot. Att gå över till distansundervisning kan nämligen inte ske på lättvindiga grunder. I den meningen är det bra att RFV är noga med lagenligheten. Men det är synnerligen beklagligt att beskedet har dragit ut på tiden. Oansvarigt, beskrivet en österbottnisk bildningschef RFV:s agerande.

Men den största skuggan bör ändå inte falla på Regionförvaltningsverken. Det är nog regeringen som har trampat på en mina i det här fallet och bör se sig i spegeln. Kommunikationen har varit luddig och skapat en enorm förvirring på fältet. Att det skulle bli aktuellt med distansundervisning i större utsträckning borde inte ha kommit som någon överraskning för regeringen och man hade kunnat bädda för en smidigare övergång.