”Dags att uppdatera läroplikten så att den uppfyller 2020-talets krav”

50488643806_f6d9f874ce_o
Man klarar sig inte längre med bara grundskoleutbildning, säger Li Andersson.

Statsrådet med undervisningsminister Li Andersson i spetsen har idag överlämnat regeringspropositionen om utvidgad läroplikt till riksdagen. Enligt förslaget utvidgas läroplikten till 18 års ålder och utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri. Reformen skall träda ikraft den 1.8.2021.

Målet med reformen är att höja utbildnings- och kompetensnivån, minska skillnaderna i inlärning samt att öka jämlikheten i utbildningen. Genom att utvidga läroplikten hoppas regeringen också kunna höja sysselsättningsgraden. Sysselsättningen bland de som endast har grundskoleutbildning ligger på ca 45 procent, men för de som har en andra stadiets utbildning ligger den på över 70 procent.

– Trots ett flertal utvecklingsåtgärder blir fortfarande omkring 16 procent av åldersklassen utan en examen på andra stadiet. Man klarar sig inte längre enbart med grundskolan i livet och arbetslivet. Det är dags att uppdatera läroplikten så den motsvarar 2020-talets krav. I och med att läroplikten utvidgas garanteras varje ung person en examen på andra stadiet, säger undervisningsminister Li Andersson.

– Enbart genom att ge de resurser som behövs, så uppnår vi reformens intentioner, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Från och med hösten 2021 omfattas en årskurs i taget av den utvidgade läroplikten och år 2024 landar notan på 129 miljoner euro på årsbasis. Andersson försäkrar att kommunerna skall kompenseras fullt ut.

Andra stadiet avgiftsfritt

Enligt lagförslaget upphör läroplikten när man fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet före det.

Avgiftsfriheten omfattar framöver undervisningen, läroböcker och andra material samt arbetsredskap som behövs i undervisningen samt de fem prov som krävs för avläggande av studentexamen – även omtagning av underkända prov.

Enligt förslaget är också skolresor på minst 7 kilometer avgiftsfria på andra stadiet.

Avgiftsfriheten fortsätter till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Ingen mekanisk höjning

Undervisningsminister Li Andersson betonar att den utvidgade inte bara skall ses som en mekanisk höjning av läropliktsåldern. Andersson lyfter fram tre centrala områden.

I samband med att läroplikten utvidgas skapas ett program för handledning inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. För ändamålet avsätts 24,3 miljoner euro.

Elevvården stärks med 29 miljoner euro år 2024 och tanken är att införa en bindande elevdimensionering.

Och insatser skall göras för att fånga upp de som har svårt att fullfölja grundskolan, har stor frånvaro samt för att förebygga mobbning.

Fakta – utvidgad läroplikt

  • Föreslås träda i kraft 1.8.2021.
  • Alla skall få en andra stadiets utbildning.
  • Läropliktsåldern höjs till 18 år.
  • Andra stadiet blir avgiftsfritt.
  • Målet är att höja sysselsättnings- och utbildningsnivån.
  • Sysselsättningen bland de som endast har grundskoleutbildning är 43%.
  • 16 % blir utan andra stadiets utbildning.

Kostnader – utvidgad läroplikt

202122 miljoner
202265 miljoner
2023107 miljoner
2024129 miljoner

Läs också:

Alla skall få en andra stadiets utbildning

Camilla Lillås, Korsholms högstadium: ”Tummen upp för reformen men utökande handledarresurser krävs”

Ledartext: Skjuta mygg med kanon

Utvidgad läroplikt kan förorsaka problem