Mattias Fagerholm

Fonden betalar – men räkningen borde gå till UKM

Åbo Akademi startar en behörighetsgivande elev- och studiehandledarutbildning i höst. Det är en välkommen satsning. Svenskfinland har redan länge plågats av brist på behöriga elev- och studiehandledare. Enligt den enkät som FSL lät göra i slutet av fjolåret var endast 72 procent behöriga. En tillfällig utbildning arrangerades senast 2012.

För att utbildningen skall bli verklighet skjuter Svenska kulturfonden till med 150.000 euro. Också det en välkommen insats. Om det statliga maskineriet maler långsamt kan insatser från fonderna påskynda processerna.

Problemet är nu löst kan man tycka. Kulturfonden betalar, akademien utbildar och skolorna i Svenskfinland förses med behörig personal. Alla är nöjda. Processen lämnar ändå en del att önska.

Visserligen är det så att den utvidgade läroplikten för med sig ett utökat behov av elev- och studiehandledare. Men bristen har varit påtaglig redan länge och insatserna för att ta itu med problematiken har varit minst sagt blygsamma.

Först när läropliktsreformen gör frågan akut tas frågan i på allvar. I detta sammanhang kan man fråga sig om Svenska kulturfonden är rätt adress att vända sig till i fråga om finansiering. När den utvidgade läroplikten fullt ut har trätt i kraft beräknas den årliga utgiften i statsbudgeten ligga på 129 miljoner euro. Att det inom ramen för dylika summor inte skulle finnas mån för att utbilda 20 svenska studiehandledare ter sig som osannolikt.

Det är odiskutabelt att Undervisnings- och kulturministeriet bör stå för finansieringen av de utbildningsplatser som behövs för att förse också den svenska skolan med kunnig personal.

Den utvidgade läroplikten är en nationell reform som innebär större elev- och studiehandledarinsatser också av de finlandssvenska skolorna. Det är odiskutabelt att Undervisnings- och kulturministeriet bör stå för finansieringen av de utbildningsplatser som behövs för att förse också den svenska skolan med kunnig personal. Det kan inte vara så att Svenska kulturfonden i efterhand tvingas lappa de hål som man vid ministeriet inte har bemödat sig att åtgärda.  

Varför de finlandssvenska studieplatserna uppenbarligen har hamnat i offside må vara osagt. Men klart är att man både vid UKM, men också inom den finlandssvenska utbildningspolitiska intressebevakningen får se sig i spegeln.

Undervisningsminister Jussi Saramo lovar i en intervju i tidningen Läraren att en tjänsteman med ansvar för svenska frågor skall tillsättas vid Undervisnings- och kulturministeriet. Det är välkommet. Uppenbarligen behövs en högre svensk röst vid UKM.