Christer Holmlund

Tack för detta år!

En termin går mot sitt slut samtidigt som vi går mot ett nytt år och ett nytt årtionde. Ser vi tillbaka på de senaste tio åren har det skett många saker inom skolvärden. Vi har sett bland annat en lagförändring, förändringar av förordningar, nya läroplaner, nedskärningar av finansieringen av undervisningssektorn, projektfinansiering, samt tre Pisa-undersökningar.

Det finns en hel del gällande Pisa-undersökningen som borde lyftas fram och analyseras. Här tänker jag främst på den negativa trend Finland upplevt sedan år 2000 då vi var som bäst. Jag är överraskad över att ministeriet inte i sin analys av läget ser detta. Eller handlar det om en lättnad över att läget var bättre än väntat?

Inför jul säger vi att vi ska vara snälla och se det goda. Ett tecken på det professionella arbetet som görs i skolorna är att vi är bäst i effektivitet då vi beaktar resultat i läsning i förhållande till antal timmar vi ger eleverna undervisning enligt Pisa. Detta är inte den enda undersökningen som visar att lärarna gör ett gott jobb. Jag kommer bra ihåg GEMS Education Solution rapport från 2014 som säger att vårt skolsystem är effektivast inom OECD då vi beaktar lärarnas löner, antalet elever per lärare och resultaten i Pisa.

Det är lätt att se att lärarnas och rektorernas insats har en betydelse i arbetet för att skapa förutsättningar för lärande och goda resultat. Detta trots att de inte får det stöd de borde få med tanke på de höga förväntningar som läggs på dem.  

En av orsakerna till de goda Pisa-resultaten är definitivt den goda lärarutbildningen i vårt land och den grund utbildningen ger. Vi får dock inte ge avkall på de krav som behörighetsförordningen ställer på våra lärare. Men ingen är färdig lärare efter utbildningen. Det behövs stödfunktioner bland annat i form av mentorskap och fortbildning. Vi har som nation i ett tidigt skede insett att det lönar sig att utbilda lärare. Behörighetsförordningen är något som FSL inte vill ge avkall på.

Vår kartläggning över lärarsituationen i Svenskfinland visar att vi har en lärarbrist. En lärarbrist som jag fortsättningsvis inte tror vi kan utbilda bort. Skolan skall vara den mest lockande arbetsplatsen för lärare och rektorer. Lön och arbetsmiljö är av central betydelse. Idag lämnar alltför många lärare skolan för att andra branscher lockar mera.

Avslutningsvis vill jag rikta många tack till er för det arbetet ni gjort detta år.

Jag önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt år!