Lärarnas yttrandefrihet får inte begränsas

För några år sedan bistod jag, i egenskap av huvudförtroendeman, en kollega som anklagades för att i nedvärderande ordalag ha informerat en klass om en politisk fraktions valmanifest. Företrädare för nämnda fraktion ansåg att läraren skall vara objektiv och inte torgföra sina egna värderingar.

I Paris blev nyligen en lärare utsatt för ett bestialiskt dåd med dödlig utgång. Läraren hade i sin undervisning, för att lyfta fram yttrandefriheten, använt sig av de teckningar som satirtidskriften Charlie Hebdo publicerade som sedermera resulterade i attentatet mot dess redaktion. Även detta med dödlig utgång.

De båda ovan nämnda exemplen är till synes rätt olika och kanske också malplacerade och inte jämförbara fullt ut. Den samstämmighet som dock finns är en lärares agerande samt hur det externt uppfattas. Viktiga frågor aktualiseras.

Att en lärare skall agera objektivt och neutralt är självklart. Lärandet är och skall vara i absolut fokus. Lärarens yrkesetik är här odiskutabel.

Så långt ter sig frågan rätt enkel. Vid närmare genomgång blottläggs ändå svåra frågor. Vilka exempel har man rätt att använda? Borde något lämnas bort för att inte väcka anstöt? Kanske ett helt avsnitt? Skall tidpunkten vara avgörande? Bör en lärares yttrandefrihet vara begränsad? Vem avgör?

En synnerligen viktig princip i vårt samhälle är just yttrandefriheten. Alltför många områden i vår värld tar till maktmedel för att begränsa den. Nyheter klassas som falska. Media kontrolleras. Skolor tvingas in i beslutsfattarnas ideologiska fålla. Annars stängs de. Lärare avskedas. Fanatiska extremister tar sig rätten att agera. Både i makro- och i mikrosamhället.

Jag är medveten om att frågorna är många och svåra. Det betyder inte att de inte skall ställas. Att våga lyfta fram problemet är att ta ett första steg. Den yrkesetik som varje lärare har är färskvara. Inte bara för den enskilda läraren utan för hela kollegiet. För hela yrkesgruppen och för den organisation som företräder lärarna.

Sune Alén

Ledamot av förbundsstyrelsen