Styrdokumenten kan inte tolkas

Svar till Maja Röj-Urrutia.


Frågorna du ställer oss ordförandekandidater är många, men indirekt handlar de om huruvida FSL bör arbeta för att behörighetsförordningen ska öppnas eller ändras. Inledningsvis är det viktigt klargöra att behörighet och kompetens är två olika begrepp.

FSL har som förbund alltid vidhållit att nuvarande förordning gällande behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet ska gälla, en åsikt som FSL:s styrelse och fullmäktige linjerat. Samma linjedragning vad behörighetsvillkor beträffar följs av OAJ och dess beslutande organ. Linjedragningen stöder elevernas rättighet att få en kvalitativt god undervisning

Den nuvarande tolkningen av behörighet grundar sig på förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet. Den förordningen påvisa ratt bedömningen av behörigheter är svartvit och ger varken mig, FSL eller någon annan möjlighet att göra en tolkning som avviker från förordningen.

I egenskap av ordförandekandidat följer jag den linje som förbundet har i frågan fram tills dess att styrande organ anser att linjen ska ändras. Utbildning har en stor och avgörande betydelse, men om utbildningen inte ger behörighet är det lagstiftningen och HFD:s tolkning av den som vi alla bör foga oss i. Våra styrdokument ger inte utrymme för egna tolkningar.

Som ordförandekandidat bör jag inte ta ställning till förfarandet gällande enskilda lärarval.

Det kan vara av vikt att i detta svar lyfta in det faktum att det är väldigt olika praxis i kommunerna kring vem som väljer lärare. Dessa val utgår från respektive kommuns förvaltningsstadga och tillämpningsdirektiv. Kommunens tjänstemän är ålagda att följa dessa gemensamma linjer. Som ordförandekandidat bör jag inte offentligt ta ställning till förfarandet gällande enskilda lärarval i kommuner. Vi har ett demokratiskt samhälle där alla har rätt att anmäla om eventuellt missnöje kring beslut för att sedan få ärendet och lagligheten granskad.

Samtliga medlemmar inom FSL kan utnyttja sin rätt att påverka genom att formulera en motion till FSL:s fullmäktige så att ärendet kring behörighetsförordningen kan behandlas . Stadgarna möjliggör också att du som medlem skickar initiativ till styrelsen eller fullmäktige.
Ordförande leder verksamheten, beslutande organ linjerar hur frågor förs.

Inger Damlin
Kandidat i FSL:s ordförandeval