Jämlik behandling är viktigt

Svar på Maja Röj Urrutias insändare: Spelar lärarutbildningen någon roll?

Jag har valt att svara på insändaren genom att delge några av mina tankar kring anställning av behörig och obehörig personal inom undervisningssektorn. Jag kan inte ta ställning till något enskilt fall på allmänna forum.

Det finns förordningar/lagar som styr anställningsförfaranden. Lärarens behörighet regleras i Förordning om undervisningspersonalens behörighetskrav (986/1998). Behörighetsförordningen gäller både för behörig och obehörig personal och ska följas. FSL har kunnig personal som bl a hjälper till vid anställningsförfaranden.

Trots allt så finns det svåra situationer när vi inte känner till olika nivåer av behörighet eller obehörighet. Jag anser att man kan staka ut anställningsriktlinjer, men inte formulera krav som beaktar alla situationer. Riktlinjer kan göras på lokal nivå där man känner till de lokala behoven, t ex arbete med internationella projekt. Förutom behörighetskravet är det viktigt att öppet berätta vilka andra faktorer som påverkar valet av en person. I situationer där en intressekonflikt kan uppstå, t ex då personen som avgör anställningen är nära bekant med någon av kandidaterna/sökandena, så kan det vara skäl att noga överväga om det finns behov att inkludera andra beslutsfattare med i anställningsprocessen. På detta sätt garanteras jämlik behandling.

Eleverna har rätt att få utbildning av formellt behöriga lärare.

Eleverna har rätt att få utbildning av formellt behöriga lärare. Vi kan inte alltid garantera att så är fallet, framför allt i ämnen där det är få undervisningstimmar. Enligt min mening så bör utbildning, kunskaper och meriter ha en stor betydelse då man anställer en lärare. Viktigt är också att personens egenskaper är lämpliga för arbetet. Jag anser att behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet inte ska ändras. I Finland har vi kunnig personal inom utbildningen som vi får vara stolta över.

Jeanette Lindroos
Kandidat i FSL:s ordförandeval