Mattias Fagerholm

Är du behörig eller kompetent?

Jag är behörig klasslärare. Om jag är kompetent för uppdraget är sedan en annan fråga som man med fog kan ställa.

Det är länge sedan jag senast stod framför en klass. Den formella behörigheten finns, men har kompetensen rostat?

Största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat som journalist. Men en journalistexamen har jag inte. Enligt den logik som man tyr sig till när det gäller lärare är jag långt ifrån behörig, men med tanke på yrkeserfarenheten säkerligen rätt kompetent.

Då jag i tiderna började jobba som nyhetsjournalist rekryterades jag uttryckligen för att jag hade en annan bakgrund. Man gjorde bedömningen att jag hade en kompetens som man kunde dra nytta av på redaktionen.

Kompetens och behörighet är med andra ord inte synonymer. Inom skolvärlden är ändå den formella lärarbehörigheten tydligt definierad. Fullt logiskt att en institution som sysslar med utbildning också har stor tillit till arbetskraft med adekvat utbildning. Vår lärarutbildning är ju också internationellt ansedd.

Det är ändå inte någon större hemlighet att skolan på många håll långt drivs av krafter som saknar en formell behörighet. Det visar den kartläggning över lärarsituationen i Svenskfinland som FSL nyligen publicerade. De regionala skillnaderna är enorma. Vid tidpunkten för undersökningen fanns exempelvis 12 speciallärarvikarier i Österbotten. Samtliga var behöriga. I Nyland är 70% av speciallärarna obehöriga.

Ingen skugga skall falla på de som jobbar utan den formella behörigheten. I södra Finland skulle skolan rasa ihop som ett korthus utan dem.

Ingen skugga skall falla på de som jobbar utan den formella behörigheten. I södra Finland skulle skolan rasa ihop som ett korthus utan dem. Många är säkert också hur kompetenta som helst. Frågan är hur väl lärarutbildningarna lyckas fånga upp dem? Är flexibiliteten när det gäller att skapa studievägar till den formella kompetensen tillräckligt stor? Ger utbildningsanordnarna de praktiska möjligheterna?

Att skilja på behörighet och kompetens är vanskligt. Vi skall eftersträva en så hög formell behörighetsgrad som möjligt i skolorna i alla regioner i Svenskfinland. Behörigheten skall rimligtvis fungera som en garanti, en sorts kvalitetsstämpel.

Att slå vakt om en hög behörighetsgrad, men också en hög kompetens i de finlandssvenska skolorna, bör ha högsta prioritet.