88 procent av eleverna har återgått till skolbänken

fridalonnroos_fsl_elever-50
En stor del av eleverna sitter på skolbänken igen efter uppehållet.

Enkät visar stora regionala skillnader i närvaron.

Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet har gjort gemensam sak och utförde vecka 20 (som började måndagen den 11 maj) en enkät bland kommunerna för att kartlägga hur stor andel av eleverna som deltog i närundervisningen då skolorna öppnade igen den 14 maj efter att ha hållit stängt i ungefär två månader. Resultaten visade att i medeltal 88 procent av grundskolans elever deltog i närundervisningen då skolorna igen öppnade.

– Återgången till närundervisning verkar ha gått bra, säger direktör Esko Lukkarinen vid Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk.

– Kommunerna och skolorna har under exceptionella omständigheter i god tid planerat för praktikaliteter med betoning på lärande, välmående i skolan och hälsan. Nu går det bra att fortsätta terminen ut mot ett nytt läsår, säger Lukkarinen.

Enligt enkäten förekom skillnader mellan landskapen gällande deltagandet i den grundläggande utbildningen. Över 90 procent av eleverna i Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Nyland deltog i undervisningen medan motsvarande andel i Södra Karelen var bara 66 procent.

Inom den förberedande undervisningen, alltså undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, deltog 88 procent av eleverna i medeltal i undervisningen. Klart minst deltog man i den förberedande undervisningen i Södra Karelen där endast 25 procent av eleverna deltog i undervisningen.

För den kommunala småbarnspedagogiken var deltagandet litet blygsammare då medeltalet för deltagande i verksamheten låg på 56 procent jämfört med normalläget, vilket innebär en ökning med 24 procentenheter jämfört med situationen veckan innan (vecka 19) enkäten gjordes. I förskoleundervisningen deltog i medeltal 70 procent av landets förskolebarn.

Motsvarande förfrågningar har gjorts över nätet varje vecka för att utreda närvaron under undantagstillståndet. I den färskaste enkäten, som den här artikeln grundar sig på, svarade ca 75 procent av de tillfrågade kommunerna på frågorna gällande grundutbildningen och nästan 90 procent på de frågor som gällde småbarnspedagogiken.

Tom Ahlfors

Läs också Lärarens artikel om Åland som hade en stor andel elever i närundervisning då skolorna var stängda.