Vasa får en anmärkning av Regionförvaltningsverket – fel att gå över till distansundervisning

_Z633569
Regionförvaltningsverket gav Bernt Klockars rätt. Vasa gick över till distansundervisning på felaktiga grunder.

Det står nu klart att Vasa stads beslut i december 2020 att gå över till distansundervisning fattades på felaktiga grunder. Det slår Regionförvaltningsverket fast i sitt utlåtande. Beslutet fattade sinte så som lagen föreskriver, myndighetens utredningsbegäran har inte besvarats noggrant och beslutet var bristfälligt motiverat konstaterar RFV.

Den 14.12.2020 beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Vasa att eleverna i åk 7-9 i Vasa stads skolor samt eleverna vid Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning terminen till slut.

Bernt Klockars reagerade på nämndens beslut och han riktade en begäran till Regionförvaltningsverket (RFV) att granska det. Klockars är till vardags ledande rektor vid Vasa övningsskola, men agerade i det här fallet som privatperson och vårdnadshavare till en elev i årskurs åtta. Klockars konstaterar i sin klagan att endast ett coronafall uppdagats i en enda skola och han tyckte därför att det var oskäligt att alla stadens elever i åk 7-9 förpassades på distans.

– Vasa gick emot alla riktlinjer. Man får inte för säkerhets skull lägga skolor på distans, sade Bernt Klockar i en intervju för tidningen Läraren (26.9.2021).

Nu (7.9.2021) har RFV kommit med sitt utlåtande i frågan. Resultatet är en bakläxa för Vasa stad och ledande läkare Heikki Kaukoranta. Regionförvaltningsverket ger Vasa en anmärkning för att social- och hälsovårdsnämndens beslut inte fattats på rätt sätt och så som lagen om smittsamma sjukdomar 58 § föreskriver. Beslutet var också bristfälligt motiverat, det bör anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet. Dessutom har den övervakande myndighetens utredningsbegäran inte besvarats noggrant.

Rätt att stänga läroinrättningar – inte besluta om distansundervisning

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt utlåtande att social- och hälsovårdsnämnden fattade beslut om distansundervisning. Men RFV påpekar att ”lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör inte att det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fattar beslut om att läroanstalter skall övergå till distansundervisning.” Det kommunala organet kan däremot besluta att stänga läroanstalter i sitt verksamhetsområde.

RFV påpekar också att då statliga eller privata läroanstalter inte stängdes, borde detta beslut ha motiveras, vilket man inte gjort.

RFV konstaterar att om en smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara allmänfarlig och medföra omfattande smittrisk är det möjligt att stänga läroanstalter. RFV påpekar ändå att social- och hälsovårdsnämnden inte har värderat eller motiverat sitt beslut. Nämnden har endast konstaterat att situationen har försämrats.

Det är också enligt RFV beslutsfattarens plikt att värdera om åtgärden att stänga läroanstalter är nödvändig. I motiveringen ska det anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet. Om en värdering har gjorts borde den komma upp och lyftas fram i beslutet vilket inte har skett i detta fall. Man kan inte ta ställning till om det funnits tillräckligt med grunder att stänga läroanstalter när värdering, sakliga grunder och motiveringar inte har framställts i beslutet, slår RFV fast.

Regionförvaltningsverket ger därmed Vasa stad en anmärkning för att ”staden har fattat sitt beslut att övergå till distansundervisning på ett felaktigt sätt, sakliga och ändamålsenliga motiveringar till beslutet har varit bristfälliga, informationen att fatta beslutet har varit knapp och ytterligare har staden inte svarat på alla frågor enligt begäran. För Regionförvaltningsverket framstår det inte som uppenbart att det varit nödvändigt att stänga läroanstalter, och den bristande motiveringen i beslutet ger ett intryck av att någon värdering av nödvändigheten inte har gjorts.”

Klockars: ”Aldrig distans för säkerhets skull”

– Övergången till exceptionella undervisningsarrangemang – och distansundervisning skall alltså räknas som ett exceptionellt undervisningsarrangemang – skall aldrig göras för säkerhets skull och inte med för låg tröskel. Det skall vara den sista utvägen för att skydda i en epidemisituation. Skall man gå in för sådana arrangemang bör de vara synnerligen välgrundade och då det handlar om barns rättigheter skall man öppet redovisa för grunderna i förvaltningsbesluten. Det skall aldrig finnas automatik i utbildningsanordnarnas beslut om att gå in för exceptionella undervisningsarrangemang, utan varje beslutsfattare bör göra sin egen värdering av situationen i sina egna enheter, säger Bernt Klockars efter att ha ögnat igenom RFV:s beslut.