Det digitala studentprovet ger möjlighet till mångsidigare frågor

stressad på studentexamen
Innebär en digital studentexamen att omfattningen också blir större och mer svårgripbar?

Syftet med studentexamen är att mäta det som sägs i grunderna för gymnasiets läroplan och proven bygger på läroplanen. I läroplanen finns en mängd olika färdigheter, både på ett allmänt plan och på ett ämnesspecifikt plan. De digitala proven ger större möjligheter att nyansera proven, säger man vid Studentexamensnämnden.

– I och med att proven digitaliserades gav det mer mångsidiga möjligheter att faktiskt mäta det som sägs i läroplanen. Man kan nu mäta flera aspekter än man kunde med de tidigare pappersproven. Det digitala provet ger en massa nya möjligheter och man kan få känslan av att proven har svällt upp, men det handlar närmast om att frågorna har blivit mer mångsidiga, säger Robin Lundell, specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden.

– Multilitteracitet och förmåga till kreativt och analytiskt tänkande genomsyrar hela läroplanen. I tex historia är förmåga att ta till sig texter och analysera dem av stor betydelse inom ämnet. Det är en central del av läroplanen och därmed också det som studentexamensprovet mäter.

Finns det en risk med att man i den digitala världen lägger in material bara för att möjligheten finns?

– Jag ser det som en samhällsutveckling. Frågorna och materialet som hör till dem är väl avvägda och syftet med det material dom finns är att det skall vara ändamålsenligt. Förmågan att snabbt gå igenom material och hitta det som är relevant är också en viktig aspekt som speglar samhällsutvecklingen.

– I proven mäts inte enbart mekanisk förmåga att hosta upp fakta. Man mäter också förmågan att tänka kreativt, analysera situationen och bygga vidare på de kunskaper man har och utgående från provmaterialet skapa någonting nytt.

Världen har blivit mer komplex. Är det så att en komplicerad värld ger mer komplicerade studentprov?

– Grunderna för läroplanen återspeglar det som anses vara aktuellt och ändamålsenligt för samhället och omgivningen. På så sätt kan man dra den parallellen.

Censorerna kalibrerar

Bland lärarhåll uttrycks ibland en viss oro för att de poäng som man har gett skall avvika väldigt mycket från censorernas poängsättning. Robin Lundell betonar att man inte skall tolka det som ett misstroende om poängen förändras mycket.

– Det är kanske det viktigaste verktyget för oss att kunna justera en viss fråga om vi märker att vi har missat hur läroplansgrunderna har tolkats i gymnasierna. Vi kan kanske ändra bedömningen och justera så att provet mäter aspekter på rätt nivå.

Läs också:

Studentexamen bara växer och växer och växer…