Pisa 2018: Finland en toppnation när det gäller läskunnighet

böcker
Det är en enorm skillnad mellan flickors och pojkars läskunnighet.

Finland placerar sig på delad sjätte plats i Pisa 2018 då man ser till läskunnighet. Trenden är aningen nedåtgående. De finlandssvenska pojkarnas svaga läskunnighet är ett stort orosmoment.

De färska Pisa-resultaten visar att Finland tappat lite terräng, dock inte så mycket som många på förhand hade befarat. Bland de finländska 15-åringarna är läskunnigheten på en god nivå. Med 520 poäng ligger Finland en god bit över OECD-genomsnittet (487). På samma nivå är Estland (523), Kanada (520), Irland (518) och Korea (514). Bäst i klassen är PSJZ-regionen (Peking, Shanghai, Jiangsu och Zhejiang) i Kina med 555 poäng följt av Singapore (549).

Nedåtgående trend

Jämfört med Pisa-undersökningen 2015 har Finland tappat 6 poäng i läskunnighet. Trenden i Finland, och i hela OECD-området är på nedåtgående. Jämfört med år 2009 har vi tappat 16 poäng, och 26 poäng jämfört med år 2000.

Oroväckande finlandssvenskt resultat

Skillnaden mellan finska och finlandssvenska skolor i fråga om läskunnighet är betydande. Också om gapet har minskat en aning jämfört med tidigare år är de svenska skolorna fortfarande på efterkälken. I synnerhet de finlandssvenska pojkarnas läskunnighet har varit ett återkommande problem. Så är det också i Pisa 2018. Deras resultat ligger under OECD-genomsnittet.

Stora skillnader mellan pojkar och flickor

I tidigare undersökningar har Finland hört till de länder där skillnaden mellan pojkarnas och flickornas läskunskaper är störst. Trenden fortsätter i Pisa 2018. Skillnaden mellan pojkar och flickor är störst i Finland bland OECD-länderna. Flickorna slog pojkarna med 52 poäng. OECD-medeltalet när det gäller skillnaden mellan flickor och pojkar är 30 poäng. Antalet pojkar som är svaga läsare har ökat i Finland sedan 2009.

”Jag läser bara om jag måste”

Allt fler finländska elever förhåller sig negativt till att läsa. De elever som uppger att läsning är en favorithobby har minskat med 9 procentenheter sedan 2009. Och hela 63% av pojkarna uppgav att de bara läser om de måste.

Små skillnader mellan skolorna

När det gäller läskunnighet var skillnaderna mellan eleverna större än någonsin i Finlands Pisa-historia. Trots att skillnaderna har ökat är Finland det land i mätningen med minst skillnader skolorna emellan.

Finland bäst i Norden

Finland behåller sin tätposition i Norden i fråga om läsning. Sverige (506), Danmark (501) och Norge (499) ligger klart över OECD-genomsnittet, men Island (474) är i sin tur en god bit under.

Nöjda och läskunniga

På ytterligare en punkt skiljer sig Finland ur mängden. I kartläggningen görs även en bedömning av hur nöjda eleverna är med livet. Finland var det enda landet där både läskunnigheten och tillfredsställelsen var på en hög nivå.

Vi håller ställningarna i matematik

De finländska ungdomarna är klart bättre än genomsnittet när det gäller kunskaper i matematik. Jämfört med år 2015 har Finland (507) tappat fyra poäng. Kunskapsnivån är med andra ord i stort sett oförändrad.

De finlandssvenska eleverna sticker ut i positiv bemärkelse. I Pisa 2018 är de finlandssvenska skolorna bäst i Norden. I undersökningen betonas ändå att samplet är så litet att resultatet inte är statistiskt signifikant. Därför kan man inte dra några långtgående slutsatser utgående från detta.

De bästa länderna vad gäller matematiskt kunnande finns i Asien. Även i detta avseende ligger PSJZ-regionen (591) i topp.

I fråga om naturvetenskapliga ämnen tappar Finland terräng. Sedan 2006 har vi backat med 41 poäng.

Pisa för sjunde gången

Det är OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som står bakom Pisa-undersökningen. I Pisa 2018 deltog 79 länder eller ekonomiska områden.

Undersökningen görs vart tredje år. I varje undersökning får ett område extra tyngd. År 2018 låg fokus på läsningen.

Totalt medverkade 5649 elever från Finland.

Läs också:

Li Andersson: ”Vi hör fortfarande till världens bästa”