Inger Damlin

S:et i FSL är starkt!

S:et i Finlands svenska lärarförbund är starkt, svenskan är en viktig del av vårt förbund, vår yrkesidentitet och skola.  

Svenska veckan och dagen firades för första gången i Finland 1908. Svenska folkpartiet instiftade dagen för att ena de svenskspråkiga i Finland och bevara det svenska kulturarvet. 

Utbildning på svenska i Finland är otvivelaktigt ett fundament i vår kultur. Då tänker jag inte enbart på möjligheten till skolgång på svenska i enspråkigt svenska eller tvåspråkiga kommuner, utan även på möjligheten till svensk skolgång i en helt finskspråkig kommun. 

Språköar hittar vi på enspråkigt finska orter där en betydande minoritet har svenska som modersmål. För att orten ska definieras som språkö måste det finnas en svensk skola, antingen kommunal eller privat.  

Den svenska skolan i de finskspråkiga kommunerna är ofta ett trumfkort. När flerspråkiga familjer väljer sin boningsort kan en skola på svenska vara avgörande. Språköarna är unika och viktiga för framtidens flerspråkiga individer. 

Under hösten ordnade vi en digital träff för våra medlemmar på bland annat språköarna Kotka, Tammerfors och Uleåborg. Vi mötte lärare för en minoritet i minoriteten, lärare med ett starkt språkbärande uppdrag; en grupp som verkligen bär upp S:et i FSL. 

De här lärarna och rektorerna skapar svenska rum för att vårda det finlandssvenska kulturarvet och de behöver rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Det kollegiala stödet finns kanske inom bredare nätverk än det egna kollegiet. Fortbildning, läroplansarbete och andra policyprocesser är sådant som med fördel kan, kanske till och med bör, göras tillsammans över språkögränserna.

Rektorerna på språköarna har mycket sällan en regelrätt förman eftersom en svenskspråkig skoldirektör saknas. De här rektorerna förväntas dessutom ta ett bredare ansvar och besitta djupare kunnande än en rektor i en ”vanlig” kommunal skola som fungerar inom ramen för en etablerad förvaltning för det svenskspråkiga skolväsendet. Det är därför synnerligen viktigt att vår intressebevakning känner just den här yrkesgruppen. FSL måste förstå de särskilda utmaningar som kantar den svenskspråkiga utbildningsstigen på språköarna och vara en aktiv part när det kommer till villkor och förutsättningar för våra medlemmar här. 

Det är hälsosamt att lyfta blicken och vidga sina utbildningsvyer. Det finlandssvenska utbildningsfältet är stort, livskraftigt och bredare än vi kanske tror.  

Jag önskar er alla trevlig Svenska dagen!