Inger Damlin

FSL vill diskutera läromedelsfrågan

Världen går framåt och skolan utvecklas, det digitala kliver in. Men märkligt nog finns det problem som är så svårlösta att vi fortfarande stampar på stället.

Våra lärare och rektorer vittnar ständigt om bristen på läromedel, den signalen har fältet gett så länge jag varit aktiv och den ekar allvarligt fortsättningsvis.

Frågan har diskuterats i flera organ upprepade gånger under en längre tid, men någon tydlig väg framåt har vi i Svenskfinland inte lyckats hitta. Detta trots att frågan är synnerligen konkret.

Bland våra medlemmar finns lärare som författar läromedel och lärare som skapar lärresurser. Lärare som av ett brinnande intresse för sitt ämne och ett uppenbart behov av redskap i sitt jobb, valt att sätta tid på det här. Ett uppdrag som inte är möjligt att göra på heltid, ett uppdrag som man får liten ersättning för och förväntas göra som hobby. 

Det finns läroämnen där man inte kan översätta lärresurser eller läroböcker rakt av från finska, ämnen där det svenska språket och/eller de finlandssvenska särdragen måste beaktas.  Det finns utrymme för produktion av och forskning kring lärresurser på svenska i Finland.

Lärresurser och läromedel är i teorin beaktat för oss som minoritet genom statlig finansiering. Understödets storlek räcker ändå inte till för att garantera likvärdiga förutsättningar för lärare, elever och studerande i jämförelse med dem som går i den finska skolan.  Nya läroplaner kräver nya, differentierade och digitaliserade lärresurser av hög kvalitet. Att ge lärare en möjlighet att välja är också viktigt för att se till att den finlandssvenska skolan håller jämna steg med den finska och att alla elever behandlas jämlikt.

 Vad gäller kvalitet och tillgång blir skillnaderna också tydliga på kommunnivå. Kommuner där ekonomin är skral tenderar ofta att spara på och pressa återanvändningen av läromedlen till ytterligheter, vilket i sin tur påverkar läromedelsproducenters reella möjligheter att producera läromedel.

Finlands svenska lärarförbund vill förbättra situationen. Vi inbjuder därför till en rundabordsdiskussion i augusti kring de finlandssvenska läromedlen: ”Från läromedel till lärresurs – på svenska i Finland”.

Detta är en början, följande steg får framtiden utvisa.