Mattias Fagerholm

Sluta vela, Kurvinen

Lärarfacket OAJ har länge påtalat vikten av ett lärarregister. Tanken är i korthet att samla information om hur många behöriga lärare och rektorer de finns. Uppgifterna är väsentliga bland annat för att kunna dimensionera lärarutbildningarna rätt. Med sviktande nativitet och minskande årskullar blir prognostiseringen allt viktigare. Hittills har man med tre års mellanrum samlat in uppgifter om den finländska lärarkåren, men svarsprocenten har på senare tid varit så låg att man inte med säkerhet vet hur många behöriga lärare det finns.

Finlands svenska lärarförbund har också sällat sig till skaran som har påtalat behovet av ett lärarregister.  FSL har upprepade gånger konstaterat att det är svårt att få fram tillförlitliga siffror över lärarsituationen i Svenskfinland. Förbundet har själv försökt vaska fram uppgifter och stött på kommuner, tex Esbo, som inte är villiga att dela med sig av informationen. Med ett nationellt register skulle man bli kvitt den biten.

Den upprivande debatten i Svenskfinland om lärarutbildningens vara eller icke vara i Helsingfors hade kanske sett annorlunda ut om det hade funnits tillförlitlig och oberoende statistik över lärarbristen i kommunerna i södra Finland.

I fjol tillsatte dåvarande forsknings- och kulturminister Annika Saarikko en arbetsgrupp som skulle utreda behovet av ett register. Arbetsgruppen landade i samma konklusion som OAJ och FSL, man föreslår att ett register grundas.

Frågan är nu långt i forskning- och kulturminister Antti Kurvinens händer.

OAJ har i en förfrågan tagit riksdagspartierna på pulsen i frågan, och rätt unisont ställer man sig positivt till ett register. Frågan är nu långt i forskning- och kulturminister Antti Kurvinens (C) händer. Också Kurvinen har betonat vikten av faktabaserad information, behovet av att kunna dimensionera lärarutbildningen korrekt och han förhåller sig positivt till ett register. Ändå vill han skicka förslaget på en remissrunda. Strängt taget hade det varit fullt möjligt att föra frågan vidare utan någon remissrunda då alla relevanta instanser redan har hörts i samband med utredningen.

Man får hoppas att det inte drar ut på tiden. Om lärarregistret inte finns med i vårens budgetförhandlingar är risken att man inte kommer till skott heller den här gången. Redan år 2011 diskuterades ett register i riksdagens kulturutskott, men frågan rann ut i sanden. Det skulle nu vara dags att sluta vela.