6 av 10 lärare upplever att arbetsbördan är för stor

_D9B6004
OAJ:s ordförande Olli Luukkainen vill att man genom ett mentorsprogram stöder de unga lärarna.

Trenden är negativ, allt fler lärare upplever att arbetsbördan är för stor. Det visar lärarfacket OAJ:s färska arbetslivsbarometer. 60 procent av respondenterna uppger att de ofta eller mycket ofta har för mycket jobb. Också FSL:s medlemsenkät visar på en ökad arbetsmängd bland de finlandssvenska lärarna.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har sedan år 2013 vartannat år genomfört en arbetslivsbarometer inom medlemskåren. Den senaste genomfördes november-december 2021. Omkring 1300 respondenter, från lärare i småbarnspedagogik till universitetslärare besvarade enkäten.

Trenden är rätt entydig. Till följd av coronapandemin har arbetsbelastningen ökat bland undervisningspersonalen. 60 procent av respondenterna uppger att de rätt ofta eller mycket ofta upplever att arbetsbelastningen är för stor. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående barometer. Resultaten har försämrats i tre barometrar i följd. Det är i synnerhet lärarna i småbarnspedagogik, gymnasielärarna och universitetslärarna som upplever att arbetsbördan har blivit större.

Lärare mer stressade än genomsnittet

Arbetslivsbarometern ger vid handen att lärarna upplever mera arbetsrelaterad stress än vad man gör i det finländska arbetslivet i snitt.

Påtagligt är också att de unga lärarna känner sig stressade. Lärare under 30 år är de som upplever att arbetsbelastningen är störst och för att råda bot på detta vill OAJ se ett nationellt mentorsprogram för de som är i början av sin lärarkarriär.

Liknande trend även bland finlandssvenska lärare

Den ökade arbetsbelastningen syns även bland de finlandssvenska lärarna. Det visar den medlemsenkät som Finlands svenska lärarförbund lät genomföra i oktober ifjol. 68 procent av FSL-medlemmarna uppgav att arbetsmängden har ökat mycket under de senaste fem åren. Jämfört med den medlemsenkät som genomfördes 2017 är det en tydlig ökning. Då uppgav 57 procent av respondenterna att arbetsmängden hade ökat mycket. Över 1500 finlandssvenska lärare svarade på enkäten år 2021.

Trakasserier och mobbning

En oroväckande trend i OAJ:s barometer är att 30 procent av respondenterna uppger att de har varit föremål för upprepat osakligt beteende eller upplevt mobbning. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående barometer. Osakligt bemötande drabbar främst lärare inom den grundläggande utbildningen (37 procent) och lärare inom småbarnspedagogiken (32 procent). Andelen lärare som upplevt våld på arbetsplatsen ökade med 3 procentenheter.

Lösningar?

OAJ försöker i de stundande avtalsförhandlingarna nå lösningar som skall lindra lärarnas arbetsbörda. Ordförande Olli Luukkainen lyfter bland annat fram sänkt undervisningsskyldighet för de lärargrupper som har högst usk samt att satsa på ledarskapet i skolorna. Undersökningen ger vid handen att ett gott ledarskap märkbart lindrar den arbetsrelaterade stressen.

OAJ:s arbetslivsbarometer

  • Genomfördes i november-december 2021.
  • Har gjorts vartannat år sedan 2013.
  • 1294 respondenter.

FSL:s medlemsundersökning

  • Genomfördes i oktober 2021.
  • Tidigare medlemsundersökningar: 2007, 2011 och 2017.
  • 1514 respondenter.

Text: Mattias Fagerholm
Grafik: Chribbe Aarnio
Arkivfoto: Jakke Nikkarinen