Elevstödet var otillräckligt under coronatidens digiskutt

desk-electronics-email-374074
Distansstudierna ökade ojämlikheten mellan eleverna.

Effekterna av undantagsarrangemangen gällande undervisningen sedan våren har varit mångfasetterade. Mycket inom undervisning och handledning har utvecklats inom alla stadier. Men en del av eleverna och studerandena har dock inte haft de förutsättningar som krävs för distansstudier, noterar Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU i en pinfärsk rapport.

De största effekterna har undantagssituationen haft på de studerandes välbefinnande och deras behov av stöd för lärandet. Främst gäller detta de studerande som möter utmaningar då det gäller studiernas framskridande och lärande.

I framtiden gäller det att utveckla digipedagogiken på alla utbildningsstadier så att också behoven hos specialgrupper och studerande med olika bakgrunder beaktas.

Utvärderingen har utförts inom grundutbildningen, andra stadiets utbildning och högskolor bland såväl upprätthållare, rektorer, undervisningspersonal som studerande och elever under våren och hösten 2020.

Eleverna har upplevt stor belastning

En påfallande stor andel av elever och studerande inom alla stadier har upplevt studiebelastning och sämre studieförutsättningar under undantagstillståndet. Under distansstudierna ökar betydelsen av stödet eleven får i hemmet både inom grundutbildningen och andra stadiet. Enligt resultaten av utvärderingen ledde det varierande stödet till ojämlikhet mellan eleverna. Land högskolestuderandena har hemmets inverkan synats främst som varierande möjligheter att använda hemmet som studiemiljö.

Bristen på närundervisning ökar behovet av stöd framför allt för de elever som har större problem med sina studier än andra.

Framför allt bör behovet av stöd för dem som har ett annat modersmål än finska eller svenska eller elever i behov av stöd att effektivare identifieras inom alla stadier av utbildning.

Också om ett ökat behov av stöd kunde identifieras inom alla stadier varierar formerna av stödbehov mellan de olika utbildningsstadierna. Inom grundutbildningen är samarbetet mellan hem och skola viktigt för att identifiera behovet av stöd.

Distansstudier förutsätter goda studieförutsättningar, som alla inte har

Resultaten för elever inom grundutbildningen och studerande inom andra stadiet och högskolor visade att det förekom utmaningar gällande självstyrda studier och studietalang under tiden av distansundervisning. Det svåraste för eleverna inom grundutbildningen var att motivera sig själv.

Emellertid har distansstudierna passat en del bra och de har dragit nytta av att kunna studera oberoende av tid eller rum och de har också aktivt sökt stöd och handledning. Det är dock förmågan till självstyrda studier som försätter de studerande i olika positioner sinsemellan. Under ett undantagstillstånd är det bekymmer med livshanteringen, lärande och svårigheter med studierna hemma som förstärker skillnaden mellan studerande.

Jämlik tillgång på digital apparatur

Coronaepidemin har också försvårat utförandet av obligatoriska praktikavsnitt inom yrkesutbildningen, vilket har lett till nya, mångsidigare sätt att påvisa kunskap på andra sätt än inom arbetslivet. Också utförandet av obligatorisk praktik under undantagstillstånd inom högskolorna bör säkerställas.

Nationella centret för utbildningsutvärdering rekommenderar i sin rapport bland annat att identifieringen av stödbehov och det individuella stödet förstärks inom alla utbildningsstadier, att de digitala och pedagogiska kunskaperna hos personalen i skolorna skall stärkas och att en jämlik tillgång på program och apparatur garanteras. Dessutom rekommenderar NCU att man starkare betonar behoven hos olika specialgrupper i den pedagogiska utvecklingen.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ansvarar för utvärderingen av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning i Finland. Verksamheten gäller hela utbildningssystemet, allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Tom Ahlfors