Li Andersson

Skolan ska vara trygg för alla

Denna höst har vi fört en bred samhällelig diskussion om mobbning och våld i skolan. Fastän nyhetsrapporteringen sällan för fram att mobbningen i Finland under de senaste tio åren faktiskt har minskat, tycker jag att den stora debatt som ämnet väckt ändå är ett gott tecken. Debatten påvisar att finländarna verkligen förenas i sin vilja att trygga rätten till en säker undervisningsmiljö för alla barn och unga. Att trygga denna grundläggande rättighet för alla elever är verkligen en av våra viktigaste gemensamma uppgifter.

Varje gång mobbningsdiskussionen flammar upp ordentligt i media kräver man alltid robusta åtgärder för att råda bot på problemet. Det är självklart att man med jämna mellanrum måste se över och kontrollera att till exempel lagstiftningen är uppdaterad så att den motsvarar de behov som lärarna och rektorerna har, men det är även sant att det inte finns några snabbt hokuspokus mot mobbning. Det som istället behövs är tillräckligt med resurser och fungerande verksamhetsmodeller.

Tidigt ingripande är ett av de mest effektiva sätten att motarbeta mobbning, och för att lärarna ska få veta om vad som pågår måste även eleverna kunna lita på att problem tas tag i när man berättar om dem. Det bästa arbetet mot mobbning är med andra ord det vardagliga arbete som utförs i skolorna varje dag, och det arbetet fungerar bara om det finns tid och resurser att ta tag i problem och jobba med verksamhetskulturen i skolan. Varje gång som skolans resurser drabbas av nedskärningar, skär man även ner i det förebyggande arbetet mot mobbning.

Men även fungerande verksamhetsmodeller är viktiga. Alla som arbetar i skolan, såväl elever som lärare och annan personal, måste veta hur man tar tag i mobbningsfall och vem man ska vända sig till. I allvarligare fall är det viktigt att samarbetet mellan olika aktörer fungerar, till exempel med barnskyddet och polisen. På många håll i Finland har man även fått bra erfarenheter av medlingsarbete och förebyggande Ankar-samarbete.

I Undervisnings- och kulturministeriet leder vi för tillfället arbetet med ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning och våld i skolan. I samarbetet deltar såväl social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet som justitieministeriet och syftet är att skapa ett program med åtgärder som alla kommer att genomföras under denna regeringsperiod. Tanken är att fortsätta och implementera det fina arbete som en expertgrupp vid UKM under föregående valperiod inledde och genom ett brett samarbete med olika ministerier även ta i beaktande att svåra fall även behöver andra lösningar än bara pedagogiska.