Inger Damlin

Föreningarnas förbund

Våra lärarföreningar är förbundets hjärta, en hemvist för lärare. Där sker det som är förbundets viktigaste uppgift, FSL:s livsnerv. Rekrytering av nya medlemmar är den viktigaste uppgiften ett förbund har.  Det är i massorna vi finner styrka i påverkningsarbetet.  

Lärarföreningarna är också en plats där lärarskapet växer, där man utöver ”må bra”-aktiviteter kan uppleva en gemenskap. En stark gemenskap som i bästa fall är ett frö till lokal påverkan.  

Kyrkslätts lärarförening visar mod och styrka då man mitt under sommarlov agerar.   

En lärarförening som ser att de oklarheter som framkommit skapar oro bland medlemmarna lokalt är guld. I en sådan lärarförening vet medlemmar att deras röst är hörd och att åsiktsyttringar spelar en roll.  Det virrvarr som framkom kring flera beslut som togs i Kyrkslätt väckte uppmärksamhet. För att medlemmar ska kunna lita på tjänstemän och beslutsfattare i kommunen framöver är det bra att någon utomstående ser närmare på vad som egentligen skett tycker lärarföreningen och lämnar in en önskan till JO om att få lagligheten granskad.

Medlemmarnas betydelse för föreningars, förtroendemäns och hela förbundets verksamhet ligger som grund för allt vi gör. Att ge enskilda medlemmar möjligheter att påverka verksamheten och åsiktformandet ska vara en central del av vårt arbete. Det ska vara möjligt att påverka via skolombud, den egna föreningen, fullmäktige, styrelse, enkäter, direkt kontakt och så vidare. Medlemmarnas åsikter spelar en roll oberoende av kanal. 

Förra veckan lyckades vi över all förväntan med att tillsammans få fram åsikter om hur ni som medlemmar tänker i frågan som berör mobiltelefoner och utgående från det forma FSL:s åsikt. Antalet svar på vår lilla enkät var 1272 vilket innebär att ca 34 procent av våra medlemmar som tillfrågats utryckt sin åsikt i frågan. Det här var jättefint med tanke på att tiden för respons endast var fyra dagar.  

Lärare efterlyser förtydligande i lagstiftningen och behöver mandat att kunna avgöra när telefonen används i undervisningen och när den kan läggas åt sidan. Detta fattas i nuläget. Efter som skolor ser olika ut behöver vi också möjliggöra skolvisa beslut kring hur en eventuell lagförändring tillämpas. Våra lärare önskar inte totalförbud. 

Resultatet tar vi med oss till styrelsen och i påverkningsarbetet under hösten. 

FSL:s medlemmar är grunden i vår verksamhet och det är medlemmarnas talan som ska föras. Lärarföreningarna är förbundets hjärta i tider där skola är mera än utbildning.  Ett stort och ödmjukt tack till er för era svar och ert engagemang!