Mattias Fagerholm

FSL – mer än ett fackförbund

Den som bläddrar i detta nummer av tidningen Läraren kan inte undgå att märka att Finlands svenska lärarförbund har firat 50-årsjubileum. Det har gått ett halvt sekel sedan Undervisningssektorns fackorganisation OAJ grundades och FSL var en av aktörerna när grundstenen murades. Därför har man också en särställning inom moderorganisationen. FSL är ett självständigt förbund med en egen ekonomi och ett medlemsregister. En självständighet som det är skäl att värna om. Också om samarbetet på många plan är tätt så står FSL på egna ben och har en egen röst i den finländska utbildningsdebatten.

För ett fackförbund är intressebevakning när det kommer till lön och arbetsförhållanden något av kärnuppdraget. FSL jobbar kontinuerligt med den här typen av frågor både centralt och lokalt i samråd med lokalföreningarna och förtroendemännen. Det uppdraget har inte försvunnit, tvärtom har regeringens fräna arbetsmarknadspolitik med all önskvärd tydlighet visat att facket behövs kanske mer än någonsin. Och det tål att sägas högt: Det finns inte någon annan organisation som har på sin agenda att undervisningspersonalen har en gynnsam löneutveckling och rimliga arbetsförhållanden.

FSL har också flyttat fram sina positioner inom utbildningspolitiken. Det är en viktig inmutning. Om tjänste- och arbetskollektivavtalet mer i detalj definierar hur euron och cent ska fördelas, så dras de större utbildningspolitiska linjedragningarna upp av regering och riksdag. Linjedragningar som får konsekvenser för vilka förutsättningar lärarkåren kommer att jobba i de kommande åren. Framtiden präglas av stora utmaningar inom utbildningsfältet. Hur kommer den sjunkande nativiteten att påverka våra skolor? På vilket sätt kommer AI:n att förändra synen på kunskap och lärarrollen? Och hur ska grundskolan förnyas så att inte bara den brant nedåtgående Pisaspiralen bryts, men så att också elevernas välbefinnande kan stärkas? Det är frågor som man grunnar på nationellt och FSL är en del av det arbetet, som en trovärdig utbildningspolitisk aktör.

Tidningen Läraren utgör en central del av FSL:s verksamhet.

FSL är mer än ett fackförbund, ett professionsförbund är en bättre beskrivning. Vid sidan av klassisk intressebevakning kan FSL bidra till att stärka de finlandssvenska lärarna i sin professionsutövning.  Information, kunskap, samhörighet, gemenskap och nätverk ska inte underskattas i sammanhanget.

Tidningen Läraren utgör en central del av FSL:s verksamhet. Precis som förbundet har tidningens namn förändrats under årens lopp. Sitt nuvarande namn fick tidningen 1973 men anorna sträcker sig ända till år 1894 när Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan började utkomma. Därmed är tidningen Läraren en av de äldsta facktidskrifterna i vårt land. Och fortfarande, 130 år senare, når vi våra läsare vecka efter vecka. För att citera titeln till Lilly Hollsténs historik över FSL: Verket går vidare.