Tillsammans för en ännu bättre skola

Redan i en par års tid har Aino Saarinens doktorsavhandling om lärande och läranderesultat diskuterats. Diskussionen har gått het långt innan avhandlingen varit klar och ”experter” inom olika områden har dragit långtgående slutsatser om vartåt den finländska skolan är på väg utgående från detta. Kritiska röster har även höjts mot läroplanen från år 2014.

I senaste numret av tidningen Läraren fick vi ta del av de centrala slutsatser som Aino Saarinen kommit till i sin forskning. För att förstå helheten har vi även bekantat oss med forskningsresultaten i sin helhet. Hennes forskning är utan tvekan relevant. Hon lyfter i den fram grundläggande faktorer för lärande och ställer sig skeptisk till de tolkningar vissa skolor gjort av självstyrt lärande och digitala lärmiljöer. Hon för även fram en oro för att skolan blir allt mer ojämlik för eleverna på grund av alltför stora förväntningar på eget ansvar och stöd hemifrån.

Skolans uppgift är, utan tvekan, att ge alla jämlika chanser att lära sig och skapa grunden för ett gott liv. De aspekter Saarinen lyfter fram ser vi inte som ”läroplanskritiska”, utan snarare kan de fungera som stöd för skolorna i implementeringen av läroplanen.

De största omställningarna i läroplanen från år 2014 gäller elevsynen och synen på lärandet. Då världen utvecklas allt snabbare behöver eleverna mycket mer än bara faktakunskap. De behöver få färdigheter att lära sig nytt, förstå betydelsen av olika värderingar samt få stöd i att utveckla sin egen värdegrund. Eleven ska, genom mångsidiga och varierande arbetsmetoder, få hitta sina styrkor och sitt sätt att lära. Lärande sker både enskilt och tillsammans med andra, genom kommunikation och samarbete. Att utveckla färdigheter att lära, att få lyckas och uppleva glädje i lärprocessen är grunden för ett målinriktat och livslångt lärande.

Läraren har fortsättningsvis ansvar för att planera, undervisa, handleda samt utvärdera och bedöma elevens arbete och kunnande. Läroplanen som styrdokument bestämmer mål och innehåll för samtliga läroämnen i grundskolan och lärarna ansvarar för att metoderna är pedagogiskt riktiga. Arbetsmetoder och -material väljs utgående från elevernas behov och förutsättningar samt de mål som ställts upp för undervisningen. Eleven skall, under lärarens handledning, få lära sig att arbeta målmedvetet och vara delaktig i lärprocessen. Läroplanen minskar på inget vis lärarens ansvar, snarare tvärtom.

Saarinen skriver att hon har förundrats över att man på vissa håll har vänt helt upp och ner på den finländska skolan och ingen talar om det. Hon säger att ingen lyfter fram utmaningarna eller riskerna. Samtidigt nämner hon att flera forskningar visar på samma tendenser.

Vi tycker det är sorgligt att man i diskussionen om skolutveckling tenderar att fastna i ”antingen eller pedagogik”. Vi ser det som vår uppgift att, i samarbete med eleven och hemmet, hitta de pedagogiska lösningar som gagnar den enskilda eleven, men även gruppen, bäst. Det är fullt möjligt att kombinera olika arbetssätt i en grupp – både lärarledda och elevaktiverande, digitala och mindre digitala utan att ansvaret för dessa blir för stort för vare sig eleven eller hemmet. Läraren har det pedagogiska ansvaret och kunskap om de pedagogiska metoder och strukturer som behövs för att omvandla läroplanens tankar till en verksamhet där eleven och elevens bästa står i fokus.

Det finns ännu mycket att göra kring implementeringen av läroplanen i våra skolor. I utvecklandet av skolans verksamhetskultur behöver både barnen och föräldrarna vara delaktiga. Då skapas en gemensam förståelse för vilka värderingar och synsätt som råder i skolan. Samtidigt behöver lärarna få fortbildning inom bland annat elevaktiverande metoder, digitala verktyg, differentiering och bedömning.

Vi har en god grund att stå på men en förbättring kräver alltid en förändring. Vi behöver våga ta steget ut och göra vårt bästa för att förse eleverna med de kunskaper, färdigheter och värderingar de kommer att behöva för att vingarna skall bära dem, i en allt mer föränderlig värld.

Med god läroplanskännedom, stöd av aktuell forskning kring lärande och utveckling, samarbete med hemmen och världens bästa lärare vid rodret har vi alla förutsättningar att skapa en ännu bättre skola, en skola för livslångt lärande.

Personalen i Sannäs skola, Susanne Holmberg, Natalie Karlsson, Susanna Backman, Charlotta Åkerstedt, Minna Ståhls, Marica Enlund och Jessica Gillberg.