God grund för kommande avtal mellan FSL och OAJ

I förra veckans kolumn skrev jag om det goda samarbetet med OAJ, men då fanns det inte rum att förtydliga vilka ramar vi arbetar inom med tanke på OAJ:s lokala föreningarna. Därför tänkte jag att det kan vara bra att även i tidningen lyfta vad det handlar om och var vi är.

OAJ:s fullmäktige beslutade i stort sett följande våren 2016. En rekommendation om att övergå till arbetsgivarspecifika föreningar som bygger på personmedlemskap. Alltså inget tvång utan en rekommendation där FSL särställning skulle respekterats. Ändringen skulle även främja medlemmarnas intressebevakning där varit självklart att FSL har en klar roll. Dessutom fanns det en tydlig skrivning om att lösningar inte fick leda till medlemsflykt.

Även här har FSL argument om hotet om medlemsflykt i det fall FSL:s självständighet hotas respekterats.
Hösten 2016 fattade FSL:s fullmäktige beslut om inom vilka ramar FSL:s styrelse hade i arbetet med OAJ:s lokala organisering. Styrelsen utsåg i sin tur ordförande till förhandlare.

I egenskap av förhandlare har jag fört fram våra åsikter både åt tjänstemän, politiker på lokal och central nivå. Under dessa träffar har jag fått stöd för våra tankar där jag även förklarat att vi är nöjda med C-föreningarna, men att vi är villiga att avtala om FSL:s medverkan i en B-förening förutsatt att stadgarna uppfyller FSL:s fullmäktiges kriterier.

Kriterierna är följande:


• FSL uppbär medlemsavgiften för sina medlemmars del.
• FSL har ett eget medlemsregister.
• FSL ansvarar för sin ekonomi.
• Betalar grundavgift till OAJ enligt avtal som bekräftas av OAJ:s fullmäktige varje vår och ett belopp för regionföreningar enligt avtal.
• Betalar mot räkning för AKAVA, FOSU, EI, ETUCE, avgift för medlemsförsäkringen och A-lomat samt för Lärarnas arbetslöshetskassa enligt medlemsantal och gällande enhetspris.
• FSL-medlemmarna hör i första hand till FSL:s medlemsföreningar som personmedlemmar. Beslut om FSL-föreningarnas medlemskap i OAJ:s lokala föreningar eller regionföreningar fattas av förbundets styrelse utgående från gällande fullmäktigebeslut.
• FSL ansvarar för den svenskspråkiga informationen, utbildningen och rådgivningen för sina medlemmars del.
• FSL-föreningen ansvarar för intressebevakningen tillsammans med FOSU:s förtroendemän i de kommuner som saknar OAJ:s lokala föreningar.
• FSL:s styrelse beslutar även om utträde ur ovan nämnda föreningar. Detta förfarande kan tillämpas om de lokala medlemsavgifterna enligt förbundsstyrelsen blir orimligt höga i förhållande till den intressebevakning den lokala OAJ-föreningen eller den regionala OAJ-föreningen idkar.

FSL ska enligt beslutet även ha ett eget förbundskansli som ansvarar för förverkligandet av de beslut som förbundets beslutande organ fattat. Dessutom handhar och förvaltar förbundet sin strejkkassa enligt de beslut kongressen och fullmäktige fattat.

I samband med de förhandlingar som förts nu har inte A-föreningsmodellen varit ett alternativ för FSL:s del. Det faktum att vi har en A-förening i Lojo är enligt mig en olycka i arbetet som skedde långt före det beslut OAJ tog 2016. Det är beklagligt och här får även jag se mig i spegeln för jag var redan då anställd på FSL:s kansli och borde ha reagerat kraftigare. Den erfarenheten har format mig och jag har haft som rättesnöre att se till att FSL är organiserade lokalt så att våra föreningar/medlemmar är med i de föreningar som förhandlar på det lokala planet samt att det finns egna lokal föreningar.

Att vi ännu inte har avtal för B-föreningarnas del bygger långt på att jag strävar efter ett avtal som är bra för FSL:s del. I dessa förhandlingar har jag valt att inte pressa fram ett avtal, utan att garantera att det blir ett bra förhandlingsresultat och som kan godkännas av styrelsen och fullmäktige. Ett avtal där medlemmarnas nuvarande ställning beaktas i stadgetext och där kostnaderna är på en rimlig nivå.

Här har vi gjort ekonomiska utredningar, granskat hur stadgan FSL anpassas. Det finns alltså en god grund för fortsatta förhandlingarna för den kommande ordförande i ett förhandlingsklimat som byggt på tålamod, tillit och förtroende från båda parterna.

Christer Holmlund
Förbundsordförande för FSL