Efterlyses: Strategiprojekt kring läromedlen

Läromedel_ny
Ett tunnare utbud innebär att de finlandssvenska eleverna försätts i en sämre position jämfört med de finska.

Läromedlen har en central betydelse för den finlandssvenska skolan. Det slår Gun Oker-Blom fast. I sin rapport om den finlandssvenska skolans särdrag och utmaningar efterlyser hon ett strategiprojekt kring lärresurserna.

– Vi bör få en ordentlig helhetsstrategi för se i vilken riktning man bör utveckla de svenskspråkiga läromedlen i Finland. Vilka resurser kan man utnyttja, hur skall man utnyttja dem och vilka är svagheterna och hotbilderna?

– Med tanke på framtiden borde det finnas en klar linje för hur man skall utveckla och hantera den digitala verkligheten, säger Gun Oker-Blom.

Åtgärdsförslaget är ett särskilt projekt i UKM:s och UBS:s regi i syfte att skapa ny forskningsbaserad helhetslösning som skall säkra tillgången på svenskspråkiga läromedel.

– Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör ta ett ansvar då de kommersiella aktörernas utbud inte räcke till, säger Oker-Blom.

Expertgrupp borde utforma kvalitetskriterier

Vidare föreslår Oker-Blom att en oberoende expertgrupp skulle utforma kvalitetskriterier för lärresurserna, precis så som i det övriga Norden.

– I våra nordiska grannländer har man märk att det finns en stor mängd olika typer av lärresurser. Det skulle vara av stor betydelse för pedagogerna att det fanns vissa kriterier som skall uppfyllas. Kriterierna i Finland skulle naturligtvis stödja läroplanen och motsvarar det syn på lärande som vi har.

Gun Oker-Blom konstaterar att i vissa ämnen i studentexamen försätts de finlandssvenska eleverna i en ofördelaktigare situation pga ett snävt läromedelsutbud.

Finlandssvenska producenter viktiga

I Svenskfinland sneglar vi ofta på det de rikssvenska läromedlen och många läroböcker är översättningar eller bearbetningar av finskt material. Oker-Blom påtalar ändå vikten av en egen läromedelsproduktion.

– Det är viktigt att vi har finlandssvenska förlag, som förstår sig på den finlandssvenska verkligheten, som producerar material. Då får man med alla aspekter som är viktiga för den svenskspråkiga utbildningen.

De finlandssvenska läromedlen känns som en evighetsdiskussion. Varför är frågan så svårlöst?

– Man borde göra en grundlig analys så att man kan hitta var skon klämmer.

Hur viktiga är läromedlen?

– De är viktiga. De skall garantera jämlikheten. Oberoende av var du går i skola, eller viken lärare du har så finns det en röd tråd. Läromedlen har en viktig stödande roll.

Det har sagts att finlandssvenska lärare och elever försätts i en sämre situation jämfört med de finskspråkiga pga läromedlen. Skriver du under det?

– I vissa fall. Jag tänker till exempel på studentexamen. Inom realämnena finns det i många fall mera fördjupande material på finska. Även om studentexamen inte testar det som står i läromedlen så vet alla att om det finns material inom ett visst område så är det också lättare att ställa relaterade frågor i studentexamen. I en testsituation märks det.

Text: Mattias Fagerholm
Illustration: Sebastian Dahlström

Tyck till om läromedlen!
 
– Hur ser du på läromedelssituationen?
– Hur fungerar det i din skola/kommun?
– Vad saknar du i läromedelsväg?
– Vilka är dina utvecklingsförslag?
– Vilka problem har du stött på?
– Vilka tankar väckte tidningen Lärarens artiklar kring läromedelsfrågan hos dig?

Vi har öppnat en kommentarsfunktion för de webbartiklar som tangerar läromedlen.

Tyck till på webben eller ta kontakt med tidningens redaktion: mattias.fagerholm@fsl.fi eller tom.ahlfors@fsl.fi