Inga vanliga urvalsprov denna vår

urvalsprov Adobe stock
Inga vanliga urvalsprov till utbildningar på tredje stadiet ordnas den här våren.

Universiteten har via sitt samarbetsorgan UNIFIN (Finlands universitetsrektorers råd) fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt denna vår på grund av situationen med coronaviruset.

Som en följd av detta har universitetens vicerektorer med ansvar för utbildningen beslutat att antagningen under våren och sommaren 2020 ordnas på sätt som undviker fysiska kontaktsituationer. De sökande får information om de nya antagningssätten senast i slutet av april, framkommer på UNIFINs webbplats.

De alternativa antagningssätten planeras just nu och kan innebära exempelvis digitala antagningssätt eller kurser på nätet. Universiteten har emellertid inte sådana system som skulle möjliggöra att alla urvalsprov ordnas på distans, och sådana system kan inte heller utvecklas på ett säkert sätt under rådande tidtabell.

Den rådande situationen kräver förändringar som inte skulle göras under normala förhållanden och frågor som rör jämlikhet och legalitet granskas synnerligen noggrant under beslutsfattandets alla skeden. Jurister specialiserade på studieärenden medverkar i beredningen.

Förändringarna kräver i det här skedet inga åtgärder av de sökande. Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för de urvalsprov som sker i april så fort som möjligt och i annat fall senast 30.4.

Gäller också yrkeshögskolorna

Också yrkeshögskolorna har beslutat att inträdesproven till yrkeshögskolorna i vårens andra gemensamma antagning arrangeras på distans på grund av de rådande undantagsförhållandena.

Beslutet har fattats av ARENE (rådet för yrkeshögskolornas rektorer) för att yrkeshögskolorna inte vill äventyra de sökandes eller personalens och de anhörigas hälsa på grund av proven. Det finns inga prognoser för hur coronaepidemin fortskrider, och därför går det inte att förutse om inträdesproven kunde skjutas upp och hållas på ett tryggt sätt vid ett senare datum.

Inträdesproven till yrkeshögskolorna arrangeras i början av juni, exakt datum meddelas senare.