Inger Damlin

Vikten av att bli sedd

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan en god arbetsmiljö och en hög kvalitet på den verksamhet som bedrivs på arbetsplats. En lärare som har nära till sin rektor för att få stöd att utveckla sin undervisning är en trygg lärare. Men utan stöd från skolledningen blir läget tungt för rektorer och lärare, för varje arbetstagare inom utbildning. 

En god arbetsmiljö inom utbildningssektorn är en avgörande faktor för yrkets attraktionskraft och en faktor som spelar stor roll för framtidens lärresultat. En engagerad lärare gör gott för elever och läranderesultat. Engagemanget föds i en miljö som kännetecknas av kollegial tillit och välmående. 

Arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Det handlar om allt från möbler och datorer till ledarskap och stresshantering. Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö där alla som jobbar naturligtvis också ska bidra. Effektivitetstänkandet, utvecklingstempot och de bristfälliga resurserna inom utbildningssektorn är tre faktorer som slår hårt mot arbetsmiljön och försätter arbetstagare i ett tufft läge. 

En god sektorledning visar vägen till välmående. Tydlig intern kommunikation är en grundsten för en attraktiv arbetsgivare. Det är A och O att en organisation kommunicerar minst lika gott inåt som utåt. En god arbetsmiljö innebär ett klimat där ingen behöver undvika att ta upp brister i verksamheten av rädsla för repressalier. Det måste kunna vara en självklarhet att kommunicera – också att ifrågasätta, utmana och kritisera den verksamhet som man är den del av. Kritiskt tänkande och tillit ger resultat. 

Men nedvärderande åsikter och ”jag har rätt” är ingen fruktbar väg i skapandet av god arbetsmiljö i dag. ”Jag kan ha fel” är däremot en ödmjuk inställning till allt och alla. Ett erkännande om att ingen någonsin bär på sanningen. “Jag kan ha fel” är ett steg mot en lösning där respekt för andras åsikt, för sanningar och förändringar ingår som en naturlig del på vägen mot en välmående arbetsmiljö.  

Åtgärdsprogram för att skapa välmående i arbetsmiljön är viktiga överenskommelser, men åtgärdsprogram i sig garanterar inte en välmående arbetsmiljö eller ett förbättrat välmående. Att gå från ord till handling och implementera åtgärdsprogram tar tid och måste få ta tid. Med ett uppriktigt intresse för arbetsklimat, och en klar och tydlig plan i fokus, byggs en stark arbetsgemenskap, och samtidigt bildas också en stabil grund för en uppenbar gemenskap på alla nivåer inom sektorn.   En arbetsplatskultur som lyssnar med öppet hjärta kan i pressade situationer ge ett mervärde för läraren, rektorn och i förlängningen hela utbildningen. Vikten av att bli sedd och hörd, tacksamheten över att någon lyssnar – värdet på dessa faktorer är enormt för framtidens skola.