Mattias Fagerholm

Medel för läromedel

Finlands svenska lärarförbund FSL har vid upprepade tillfällen påtalat bristen på svenskspråkiga läromedel. Utbudet är snävare, produktionstakten är långsammare och kvaliteten når inte alla gånger upp till samma nivå som på den finskspråkiga sidan. I en enkät gjord av FSL år 2022 uppgav 64 procent av de finlandssvenska gymnasielärarna att det är brist på läromedel i deras undervisningsämne.

Gun Oker-Blom, tidigare svensk direktör vid Utbildningsstyrelsen, hör också till dem som har lyft fram läromedlens betydelse för den svenskspråkiga skolan. I sin rapport om den finlandssvenska skolans särart och utmaningar efterlyser Oker-Blom ett strategiprojekt kring de finlandssvenska läromedlen. Hon konstaterar i en intervju för Läraren att i vissa ämnen i studentexamen försätts de finlandssvenska eleverna i en ofördelaktigare situation på grund av ett snävt läromedelsutbud.

Glädjande nog har regeringen hörsammat problematiken. Ett anslag på 700 000 euro för läromedelsproduktion på svenska finns nu att söka. Medlen distribueras av Utbildningsstyrelsen och ansökningstiden är öppen nu fram till 26.6.2024. Målet är att stärka och skapa mer jämlika förutsättningar för eleverna inom den svenskspråkiga utbildningen.

Satsningen är välkommen och SFP ska ha ett pluspoäng i kanten för att frågan fanns med i regeringsprogrammet och att den nu realiseras. Summan löser inte i ett trollslag alla knutar men insatsen är ett steg i rätt riktning.

Nu finns en öppning för pigga och hungriga utmanare inom läromedelsbranschen.

Man kan tänka sig att det i första hand är de etablerade läromedelsförlagen som gör anspråk på statsstödet. Av de sökande organisationerna förutsätts nämligen ”kunskap om och erfarenhet av produktion av eller redaktionellt arbete med läromedel och/eller stödmaterial”. Här erbjuds nu förlagen en möjlighet att producera läromedel i marginalen som inte ger så mycket klirr i kassan. Men stödet kan också fungera som en möjlighet för nya aktörer att ta sig in på läromedelsmarknaden. Schildts & Söderströms har dominerat den finlandssvenska marknaden men man har på senare tid utmanats av främst Otava. Nu finns en öppning för pigga och hungriga utmanare inom läromedelsbranschen. Konkurrens gynnar alltid kunden.

Gun Oker-Blom utvecklade sina tankar kring de finlandssvenska läromedlen och efterlyste ett statligt center för svenska läromedel. Den frågan har ändå inte rört på sig. Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson sade till Läraren i februari 2024 att man bör utreda om ett center skulle underlätta där som det brister idag. För att ett svenskt läromedelscenter ska blir verklighet krävs nog att man vid Undervisnings- och kulturministeriet sätter ner foten. Henriksson har aviserat att hon avgår som minister och siktar på Europaparlamentet. Men SFP bibehåller den eftertraktade undervisningsministerposten. Blickarna vänds nu mot efterträdaren. Det finns ett momentum att driva den finlandssvenska läromedelsfrågan ytterligare ett steg framåt.