Sänkt timresurs en skuggpermittering

Anders Johansson
Anders Johansson, lärare vid Källhagens skola, är besviken över att Lojo skär ner timresursen i staden.

Nästan 40 procent av de tvåspråkiga kommunerna skär ner i skolornas timresurs inför nästa läsår. Det visar en kartläggning som Finlands svenska lärarförbund FSL har låtit göra. I till exempel Lojo minskar timresursen med 200 timmar. Anders Johansson vid Källhagens skola kallar manövern för en skuggpermittering.

Den blomstertid har klingat ut i Källhagens skola i Lojo. Kanske med en viss mollbetonad underton. För när man blickar mot nästa läsår kan man konstatera att stadens timresurs kommer att minska med ca 200 timmar. För Källhagens del innebär det att man kommer att ha drygt 40 timmar färre till sitt förfogande läsåret 2021-2022.

– De elever som började på årskurs 7 i höstas var indelade i fyra grupper med 15-17 elever per grupp. Nästa läsår blir det bara tre grupper, dvs alla klasser splittras och elevantalet stiger till ca 22 per grupp. Det betyder att de får mycket mindre stöd och hjälp av lärarna, säger Anders Johansson som är lektor i matematik vid Källhagens skola och också medlem av FSL:s fullmäktige.

Vad tycker du om det?

– Det är inte alls bra. Varje år som går får vi fler elever som har intyg på att de behöver olika former av stöd. Om man har en grupp på 22 elever så kan man krasst räkna med 2 minuter per elev per lektion, säger Johansson.

– Det blir mera katederundervisning, mera föreläsningar. För de elever som inte är så auditiva och som skulle behöva få göra saker konkret blir det onödiga svårigheter.

Också för de blivande sjuorna väntar större undervisningsgrupper än vad man är van vid med motsvarande elevunderlag. Det blir fyra grupper med ca 24 elever i gruppen. Det innebär mindre lärartid för den enskilde eleven, men också en ökad arbetsmängd för lärarna.

– Jag kommer till exempel att ha massor fler prov att rätta. Om jag tidigare hade 15-16 per provtillfälle och nästa läsår 24 så är det en ökning med 50 procent, säger Johansson.

39 procent av de finlandssvenska kommunerna minskar timresursen

Lojo är inte ensam om att skära i timresursen. Det visar den kartläggning som FSL har låtit göra. Nästan 40 procent av de svensk- och tvåspråkiga kommunerna sänker sin timresurs för läsåret 2021–2022.

– Timresursen är ett av de tydligaste måtten på hur mycket en kommun satsar på utbildning, säger Inger Damlin, FSL:s förbundsordförande.

FSL:s webbenkät sändes i maj till FOSU:s huvudförtroendemän och förtroendemän i 30 svensk- och tvåspråkiga kommuner. Av de som svarade uppger 33 procent att timresursen behålls på samma nivå som tidigare, 22 procent kommer att höja den och 39 procent sänker timresursen.

I FSL:s kartläggning uppger många av de kommuner som sänker timresursen att orsaken är ett sjunkande elevantal. FSL vidhåller ändå att man inte borde vara för snabb med den åtgärden.

– Vi vet att antalet elever i behov av stöd och individuell lärarhandledning stadigt ökar och att tiden i dagsläget inte räcker till för att möta varje elevs individuella behov och uppnå målen i läroplanen. De kommuner som behåller timresursen på samma nivå även om eleverna blir färre har förstått det här och ökar därmed lärartätheten och förbättrar elevernas möjligheter till individuell handledning och en fungerande inkludering, något alla vinner på i längden, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

Sänkt timresurs trots positivt resultat

Anmärkningsvärt är att samtliga kommuner i FSL:s kartläggning visar upp ett ekonomiskt överskott för år 2020. Också i Lojo visar fjolårets bokslut ett rejält plus, ca 14,4 miljoner.

– De ekonomiska utsikterna var dystra när budgetramarna för 2021 gjordes. 2019 gjorde Lojo ett minusresultat och vi hade ett kumulativt underskott. I mars slog koronan till och till en början såg det ut att ekonomin rasar, uppger ekonomidirektör Raija Lindroos.

För att reda ut stormen klubbades ett program för att balansera ekonomin igenom i oktober 2020. Raija Lindroos betonar att det inte specifikt har fattats beslut om att skära i timresursen utan att det är balanseringsprogrammet som nu förverkligas.

Servicechef Liisa Saarniniemi vill inte heller prata om en sparåtgärd, utan konstaterar att då budgetramarna är snävare har man varit tvungen att se över hur timmarna fördelas.

– Timresursen är i medeltal 1,94 timmar per elev i Lojo, vilket är rätt bra om man jämför med våra grannkommuner, säger Saarniniemi.

Anders Johansson är ändå inte nöjd med hur den minskade timresursen utfaller för de svenska skolornas del. Timresursen minskar med 63 timmar, av totalt 200.

– Den svenska sidan står för 31 procent av nedskärningen. Jag tycker att vi finlandssvenskar drabbas oskäligt hårt, säger Johansson.

– De svenska skolorna i Lojo har av tradition haft betydligt högre timresurs än de finska. Också om timresursen i de svenska skolorna nu sjunker hör de fortfarande helt befogat till de skolor som har mest antal timmar, säger Liisa Saarniniemi.

Läs också:

Ledarkommentar: Ge med ena handen och ta med den andra

Text och foto: Mattias Fagerholm