Avtalsrundans ABC

ABC-Webb
KT, AKTA, UKTA och FOSU. Har du koll på förkortningarna?

Är du vilse i avtalsdjungeln? Har du koll på alla begrepp och förkortningar? Tidningen Läraren reder ut terminologin inför vårens avtalsförhandlingar.

A – AKTA

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) omfattar omkring 120 000 löntagare. Hit hör yrkesgrupperna som tex barnskötare, skolgångshandledare, familjedagvårdare, städare, lantbruksavbytare och biblioteksfunktionärer.

En del av bestämmelserna i AKTA tillämpas även på lärare, till exempel när det kommer till semesterpenning och tjänsteledigheter. Huvudsakligen regleras ändå lärarna av tjänstekollektivavtalet som går under förkortningen UKTA.

B – Bildningsarbetsgivarna

Bildningsarbetsgivarna (Sivista på finska) representerar 340 arbetsgivare inom allmän och högre utbildning. För lärare som är anställda vid privata läroanstalter gäller Bildningsarbetsgivarnas avtal. Exempel på privata utbildningsanordnare är Svenska samskolan i Tammerfors, yrkesinstitutet Prakticum och yrkesskolan Axxell. Bildningsarbetsgivarna representerar samtliga universitet och yrkeshögskolor i landet.

C – Centrala löneuppgörelser

En central löneuppgörelse sluts mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer. Avtalet utgör sedan ramen för medlemsförbundens egna kollektivavtal.

Om regeringen också medverkar i avtalet med exempelvis löften om skattelättnader kallas det en inkomstpolitisk helhetslösning. Under årtionden slöt man inkomstpolitiska helhetslösningar, men de hör numera till en svunnen tid. Därmed har centralorganisationerna inte längre en så stor betydelse i avtalsförhandlingarna.

Lärarna hör till Centralorganisationen för högt utbildade i Finland, Akava. Akava har över 600 000 medlemmar och 36 medlemsförbund. Sture Fjäder är Akavas ordförande.

Akavas ordförande Sture Fjäder ifrågasatte i en intervju för tidningen Läraren att det är ”donarna” som sätter nivån i löneutvecklingen. Bild: Jakke Nikkarinen

E – EK

Finlands näringsliv EK är en arbetsgivarorganisation som representerar privatsektorns arbetsgivare. EK slog år 2016 fast att man inte längre medverkar i centrala löneuppgörelser, utan förespråkar förbundsvisa avtal.

År 2020 tog Skogsindustrin frågan ännu närmare verkstadsgolvet då man meddelade att man lämnar de allmänna kollektivavtalen och i stället sluter avtal på företagsnivå.

F – FOSU

FOSU är förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (JUKO på finska). FOSU sköter alltså avtalsförhandlingarna för högt utbildade arbetstagare inom kommun och stat, exempelvis lärare och läkare. Totalt består FOSU av 36 förbund och samlar ca 200 000 arbetstagare. OAJ är det största medlemsförbundet och Olli Luukkainen innehar också ordförandeposten inom FOSU.

I – Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar med andra ord i värde. Inflationen har varit obetydlig de senaste åren men under fjolåret var inflationen högre än på tio år.

Målsättningen med löneuppgörelserna är att förbättra löntagarnas köpkraft. Men om löneförhöjningarna är blygsamma samtidigt som inflationen skjuter i höjden kan slutresultatet bli att reallönerna de facto sjunker. Därför gäller det för avtalsparterna att ha koll på inflationen.

K – KT Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna

KT är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och förhandlar om kommunbranschens arbets- och tjänstekollektivavtal tillsammans med löntagarnas huvudavtalsparter. KT är avtalspart i sex avtalsområden och totalt berörs ca 425 000 arbetstagare. Kommunsektorns lönepott är över 22 miljarder euro. KT är även arbetsgivarpart i de nya välfärdsområdena. Markku Jalonen fungerar som vd.

Arbetsgivarnas Markku Jalonen och lärarfackets Olli Luukkainen har en armbrytning om lärarlönerna framför sig. Illustration: Sebastian Dahslström.

L – Löneprogram

Lärarfacket OAJ har i många år talat för ett löneprogram, så också inför denna avtalsrunda. Tanken är att med ett program som sträcker sig över flera år korrigera lärarlönerna. Bakgrunden är att lönerna inom den privata sektorn ökar snabbare än i den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn förekommer nämligen löneglidningar, dvs löneförhöjningar utöver vad som har avtalats i kollektivavtalen. Med ett löneprogram vill man jämna ut lönerna mellan den privata och offentliga sektorn.

O – OAJ

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ samlar undervisningspersonal från lärare i småbarnspedagogik till universitetslärare. OAJ har ca 120 000 medlemmar och är därmed den största medlemsorganisationen i Akava. Olli Luukkainen är OAJ:s ordförande men han ställer inte upp för omval och därmed kommer lärarfacket att välja en ny ordförande i maj 2022.

Finlands svenska lärarförbund FSL, med sina 5000 medlemmar, är en självständig del av OAJ. I motsats till andra medlemsförbund har FSL ett eget medlemsregister och egen ekonomi. FSL har representation i OAJ:s beslutande organ.

FSL har ingen central förhandlingsrätt utan OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU sköter den biten.

Olli Luukkainen är ordförande både för OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU. Han ställer dock inte upp för omval. Bild: Jakke Nikkarinen

P – Politisk inblandning

Arbetsmarknadsparterna påminner ofta politikerna att de skall hålla tassarna borta från avtalsförhandlingarna. Antti Rinne fick sig en smäll på fingrarna 2019 då han som gammal fackboss inte kunde låta bli att blanda sig i konflikten om postutdelarnas kollektivavtal. Det hela slutade med att han fick avgå som statsminister. Politikerna kommer att hålla tassarna borta efter den här soppan, konstaterade Akava-basen Sture Fjäder i samband med föregående avtalsrunda.

Indirekt har ändå politikerna ett inflytande då kommunernas verksamhetsförutsättningar långt dikteras i riksdagen.

De flesta är eniga om att politikerna gör klokt i att hålla tassarna från avtalsförhandlingarna.. Bild: Leena Koskela/OAJ.

R – Riksförlikningsman

Riksförlikningsmannen medlar i tvister om kollektivavtal mellan arbetsgivar- och löntagarorganisationer. I regel försöker parterna i första hand själva nå ett avtal, men om förhandlingarna kör fast kan man söka hjälp hos riksförlikningsmannen. I den senaste avtalsrundan gav riksförlikningsman Vuokko Piekkala ett medlingsbud, som sedermera fälldes av vårdfacket Tehy.

S – Sote

Vårdfacken Tehy och Super har länge eftersträvat ett eget avtalsområde för vårdsektorn. Tidigare omfattades social- och hälsovårdspersonalen av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Men i senaste avtalsrunda kom parterna överens om ett eget avtalsområde för social- och hälsovårdssektorn (SH).

1.9.2021 överfördes närmare 180 000 arbetstagare från AKTA till det så kallade Sote-avtalsområdet. Sote rf är förhandlingsorganisationen för Tehy och Super.

T -Tjänste- och arbetskollektivavtal

Ett tjänste- och arbetskollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och facket om anställningsvillkoren. De nuvarande kommunala avtalen är i kraft till den 28.2.2022.

FOSU har nyligen sagt upp avtalen men det är ingen dramatik förknippad det. Det är helt enkelt ett sätt att försäkra sig om att avtalsperioden slutar vid utgången av februari. Efter det är avtalsparterna inte längre bundna vid arbetsfreden och konfliktåtgärder kan vidtas om förhandlingarna inte framskrider.

Om inget förhandlingsresultat uppnås före utgången av februari går man in i ett så kallat avtalslöst läge. Fram till att man har nått ett nytt avtal tillämpas det gamla kollektivavtalet.

U – UKTA

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) är det avtal som gäller för lärarna. Från och med den 1.9.2021 överfördes även lärarna i småbarnspedagogik till detta avtalsområde.

I UKTA stipuleras bland annat om lönegrunder, undervisningsskyldigheter och andra anställningsförhållanden. UKTA omfattar ca 80 000 lärare.

UKTA är det rättesnöre som de lokala förtroendemännen lutar sig mot.

FSL:s ombudsmän kan sin UKTA på handens fem fingrar. På bilden Jens Mattfolk. Bild: Mattias Fagerholm

V – VOL (Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto)

VOL, på svenska Småbarnspedagogikens lärarförbund SLF, är en medlemsorganisation inom OAJ. Också FSL har lärare i småbarnspedagogik i sin medlemskår. År 2020 lämnade Ålands lärare i småbarnspedagogik VOL till förmån för FSL och utgör därmed FSL:s nyaste medlemsförening. Service på svenska uppgavs som den viktigaste orsaken till byte av förbund.

Y – YSI

YSI (yleissivistävät opettajat) är benämningen för de allmänbildande lärarna inom OAJ. Hit hör lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet. YSI-gruppen är den klart största inom OAJ och därmed den tongivande i fullmäktige. YSI besitter 96 av de 150 fullmäktigeplatserna. FSL:s 8 fullmäktigeledamöter ingår i YSI-gruppen.

Å – Årsarbetstid

En ständigt återkommande fråga inför avtalsförhandlingarna är undervisningsskyldigheten (usk). Usken kritiseras för att den inte är rättvis och inte ser till det arbete som sker utanför lektionstid. Årsarbetstid har kastats fram som ett alternativ. År 2018 inleddes ett treårigt försök i ett antal finskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen. OAJ betonar att det är fråga om ett försök och att man inte på basis av ett småskaligt experiment kan gå in för årsarbetstid permanent. Ett problem med årsarbetstid stavas pengar. Från arbetsgivarhåll ser man nog behovet av att förnya lärarna arbetstidssystem, men vidhåller att det bör var ett nollsummespel och vill inte skjuta in några extra lönepengar i systemet.

Ö – Öppna frågor?

En vedertagen sanning när det kommer till avtalsförhandlingar är att ingenting är klart innan allting är klart. Informationen är ofta knapphändig och retoriken tenderar att bli hårdare ju längre tiden lider

Vid sidan av att facken och arbetsgivarna positionerar sig finns också en dragkamp mellan de olika fackförbunden. Det är med andra ord upplagt för många svängar i långdansen innan ett avtal kan ros i land. Tidningen Läraren följer utvecklingen både i papperstidningen och på vår webbplats.

Text: Mattias Fagerholm
Illustration: Sebastian Dahlström