Oro bland lärarna för finsk skolförvaltning i Kyrkslätt

Lotta Bäck
Vi har en känsla av att vi inte kan lita på skolförvaltningen, säger Lotta Bäck, ordförande för Kyrkslätt lärarförening.

Finns det en risk för att beslut som berör det svenska skolväsendet i Kyrkslätt fattas på felaktiga grunder? Kommer det svenska i skymundan till följd av att skolförvaltningen i praktiken är helfinsk? De svenskspråkiga lärarna uttrycker en oro för att det inte finns en förståelse för de finlandssvenska behoven i kommunen.

-Vi är anställda på svenska och bör kunna utöva vårt jobb på svenska. Nu är till exempel en fortbildningsdag inplanerad inför skolstarten och föreläsningen kommer också att vara finskspråkig. De flesta förstår finska men hur mycket får vi ut av det, kan man vara aktiv på samma sätt? Ger det lika mycket, frågar Lotta Bäck ordförande för Kyrkslätt lärarförening

I och med att den svenska skolförvaltningen i höstas införlivades med en finska har frågan om det svenska kommer på undantag aktualiserats. Kritikerna fick vatten på kvarn då Kyrkslätt nyligen valde ny utbildningsdirektör med ansvar för både den svenska och finska skolan i kommunen. Den nya utbildningsdirektören har estnisk bakgrund inga kunskaper i svenska.

-Som lärare har man sällan med utbildningsdirektören att göra. Så det berör inte direkt min vardag. Men om beslut fattas utgående från bristfälliga kunskaper så kommer det att böra beröra mig, säger Bäck.

Finns en sådan risk?

-Vi har redan sett två exempel på det.

Lotta Bäck syftar då på den diskussion i Kyrkslätt där det hävdades att den svenska undervisningssidan har mer resurser än den finska. Dels sades det att man inom de svenskspråkiga skolorna har fler undervisningstimmar än de finska skolorna, dels att man har en större resurs för specialpedagogiken. Det här visade sig dock inte stämma kunde Tony Björk, kommunstyrelsemedlem för SFP, konstatera när han jämförde de båda språkgruppernas timfördelningar.

-Den enda skillnaden är att det finns mer obligatoriska timmar i den svenska skolan och fler valfria timmar inom den finska sidan. Det beror på att engelskan är valfri i de finska skolorna och obligatorisk för de svenska, säger Björk.

Och den specialpedagogiska resursen?

-Den är lika stor. Skillnaden är att man har fler speciallärare på svenska. I de finska skolorna har man fler specialklasslärare för man har fler smågrupper. Räknar man ihop antalet speciallärare och specialklasslärare är slutsumman exakt samma.

-Jag blev väldigt upprörd när jag märkte att vi har fått helt felaktig information och vi höll på att fatta beslut på felaktiga grunder, säger Björk.

-Det känns att man måste kolla allt som händer, man kan inte riktigt lita på skolförvaltningen, säger Lotta Bäck.

Jag blev väldigt upprörd när jag märkte att vi har fått helt felaktig information och vi höll på att fatta beslut på felaktiga grunder, säger Tony Björk.

Lotta Bäck jobbar själv som specialklasslärare vid Winellska skolan. Hon konstaterar att diskussionen om resurserna inom specialpedagogiken har fått konsekvenser, också om förslaget att strama till specialpedagogiken drogs tillbaka. Osäkerheten har fått lärare att se sig om efter andra jobb.

-I sommar blir det en hel del byten hos oss, säger hon.

Tidigare utgjorde den svenska utbildningssidan inklusive småbarnspedagogiken ett eget självständigt resultatområde med en egen direktör. I den nya organisationen är den svenska småbarnspedagogiken en del av den finska.

-Vi har haft ett bra samarbete med småbarnspedagogiken, men där är vi bortskurna nu. Som specialpedagog har jag sett samarbetet som en tillgång, säger Bäck.

I Kyrkslätt har föräldraföreningarna vid daghemmen och de svenska skolorna slagit sig samman och lämnat in ett rättelseyrkande med anledning av valet av utbildningsdirektör. Också Kyrkslätt lärarförening sällar sig nu till den skaran av kritiker.

-Vi ser inte att skillnaden mellan den finska och svenska skolan endast är språket. Jag hoppas att man inser att vi har en annan kultur och ibland gör saker på ett annat sätt. Litenheten kan ibland fungera bra och vi behöver kanske inte ha alla processer som man har på finska sidan, säger Lotta Bäck.

Läs också: I Kyrkslätt behöver tjänstemannen som ansvarar för den svenska skolan inte kunna svenska

Text och foto: Mattias Fagerholm