Inger Damlin

Val i en ny tid

Det närmar sig val inom förbundet FSL, ett val då styrelse, presidium och ordförande ska utses. Senast förbundet valde ordförande skedde det mitt i en ordförandeperiod och under minst sagt extrema förhållande, med en del av ledamöterna närvarande och en del på distans. Höstens fullmäktigemöte är således historiskt; det är första gången som förbundets fullmäktige enligt de nya stadgarna väljer ordförande för en fyraårsperiod. 

Som en följd av stadgeförändringar avskaffades förbundets högsta beslutande organ kongressen efter 2018. I samband med det beslutet bestämdes det också att förbundet i verksamheten garanterar en träff vart fjärde år som samlar flera medlemmar än ett ordinärt fullmäktigemöte.

FSL:s styrelse har trots det beslutat hålla höstfullmäktige 10-11.11 där valen hålls utan inbjudna gäster. Yttre faktorer som pandemi, kriget i Ukraina och framför allt strejken i våras har påverkat förbundets ekonomi. Som en följd av detta har styrelsen varit tvungen att göra prioriteringar. Styrelsen är dock fullt medveten om att det här beslutet inte är i linje med det som utlovades då kongressen avskaffades. Jag kan inte annat än beklaga det här, och har samtidigt full förståelse för dem som känner sig svikna. 

Ärendet har väckt diskussion och kommer därför att ännu tas till behandling av FSL:s styrelse. Varje beslut som inte känns rätt för den enskilde medlemmen har vi som styrelse all orsak att granska. Med en lösningsfokuserad inställning hoppas jag att vi ska kunna hitta en väg framåt även i den här frågan. 

Demokrati i kombination med lyhördhet för kritik skapar trivsel. För varje medlem måste det vara en självklarhet att just de värderingarna är synliga i allt det vi gör inom förbundet

Vid nästa ordförandeval, hösten 2026, är styrelsens starka intention att följa det som bestämdes i samband med avskaffandet av kongressen. Vi är beredda att till det tillfället garantera en träff som samlar flera medlemmar än ett ordinärt möte.

Jag kommer därför att föra det som lovades under kongressen till beslut i organisationen, där mitt förslag är att vi i samband med höstfullmäktige fattar ett beslut som garanterar att det som utlovades 2018 inte kan glömmas eller förbises. 

Min ärliga tro är att transparens i det krisdrabbade samhälle vi just nu lever i ökar förståelsen för den starka vi-andra som kännetecknar vårt förbund. Styrelsen kommer därför att informera medlemmarna om ärendet efter att diskussion förts.