Inger Damlin

God utbildning är en möjliggörare i vår värld

En utbildning av hög kvalitet kräver kunniga och engagerade lärare. Lärarna är den enskilt viktigaste resursen i skolan, och bristen på dem börjar nu märkas.

Det finns ingen enkel lösning på hur man på ett hållbart sätt säkerställer läraryrkets attraktionskraft. Det handlar om arbetsgivare som tar ansvar och det handlar om såväl kortsiktiga som långsiktiga satsningar. Satsningar där ambitionen helt klart måste vara fokus på välbefinnande i arbetslivet för att få pedagoger att stanna inom yrket.

För att höja kunskaps- och bildningsnivån måste vi ha välmående och professionella lärare och goda förutsättningar för lärare att fokusera på sitt kärnuppdrag. Det är därför av största vikt att man fäster uppmärksamhet vid lärarnas välbefinnande, tillgodoser stödet för introduktion i yrket och säkerställer kompetensutveckling i arbetslivet. Utöver det är det också väsentligt att man 
granskar arbetsförhållandena och fäster vikt vid att värdesätta lärarnas arbete. På det sättet kan vi säkerställa läraryrkets attraktionskraft och att lärarna inte byter bransch.

Ett hållbart yrkesliv innefattar en hållbar arbetsmiljö. Det finns tydliga kopplingar mellan ogynnsamma skolmiljöer och stress, faktorer som inte är helt oväsentliga när det gäller attraktionskraft. Det kollegiala stödet bar lärarna genom pandemin. Att känna stöd av en lärarkollega och att kunna uppmuntra varandra i ett yrke som präglas av intensiv vardag med ständiga krav är värdefullt. Ett välmående kollegium som präglas av samarbetsglädje kan vara avgörande för om lärare väljer att stanna kvar i yrket eller fly. Att vara sedd och hörd i yrkeslivet är avgörande för måendet. Undermåliga resurser till ledarskap inom utbildning leder till vantrivsel. Att inte ha en förman nära påverkar yrkeslivet i vardagen.

Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och att få kompetensutveckling. Många lärare har inte fått en kvalitativ sådan och det vore därför av största vikt att alla lärare framöver ska ha rätt till en obligatorisk individuell kompetensutvecklingsplan. Med stöd och rätt utbildning får man kraft att utvecklas och att klara de tuffa utmaningarna som uppdraget många gånger innehåller. 

Varje timme med en duktig och engagerad lärare räknas och är helt avgörande för eleven som individ, men också för landets framtid. Varje förlorad stund i undervisningstid med en lärare är en förlust för växande barn och ungdomar i jämförelse med barn i andra länder där satsningar på utbildning görs. Därför är det av största vikt att systemet inte läcker och att lärare inte pådyvlas uppgift efter uppgift som tar tid från deras kärnuppdrag. En attraktiv skola är en skola som ger lärarna en bättre möjlighet att arbeta med fostran och kunskapsbyggande för våra växande barn och ungdomar.