Välkomna bedömningskriterier för åk 6

Tom Ahlfors 2020

På nyhetsplats i detta blad berättas om de nya kunskapskraven och bedömningskriterierna för vitsorden 5, 7 och 9 i åk 6, vilka förväntas öka likvärdigheten i bedömningen av elevernas kunnande mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Också de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kriterierna tas i bruk för de elever som går ut årskurs 6 år 2024.

De här kriterierna för läsårsbedömningen är välkomna och har också efterlysts av lärarna. Många kommuner har ett flertal skolor från vilka elever efter åk 6 kommer till en och samma skola för årskurserna 7–9. Ämneslärarna vittnar om att elever med jämförbara kunskaper i något ämne kan inleda åk 7 med helt olika vitsord. Eller omvänt – vitsorden kan vara desamma, men kunskaperna är på olika nivå. Tydligare bedömningskriterier leder till en enhetligare bedömning inte bara i en enskild kommun, utan också regionalt och till och med nationellt.

Målet i grundskolan är att undervisningen och bedömningen skall vara likvärdig och detta är ett steg i rätt riktning. Det är inte helt ovanligt att stadieövergångarna inom utbildning är besvärliga. Den mottagande parten kan uppleva att det tidigare stadiet inte förberett eleverna och de studerande tillräckligt väl för de kommande utbildningsnivåerna. En dylik kedjereaktion av typen ”katten på råttan och råttan på repet” är naturligtvis olycklig. I många kommuner förekommer dessbättre samarbete och överenskommelser för att göra bedömningen enhetligare och förhoppningsvis göra stadieövergången lättare för alla parter. Diskussionerna mellan skolorna kan dock utvecklas ytterligare för att öka öppenheten och förståelsen mellan skolor och stadier och för att klargöra de olika utmaningar som finns.

Under den valdebatt som undervisningssektorns fackorganisation OAJ arrangerade under Educamässan påtalades möjligheten att stanna kvar på klassen som en bra sak, vilket vann publikens gehör.

En elev som vid en läsårsbedömning visar sig sakna färdigheter som krävs för att han eller hon skall kunna ta till sig lärostoffet i fortsättningen är förmodligen betjänt av att gå om årskursen. Och om en elev stannar på klassen är det i alla händelser lärarens och skolans expertis som skall vara avgörande, inte vårdnadshavarnas önskemål.

Noggrannare bedömningskriterier för vitsordet 5 i läsårsbedömningen för årskurs 6 kan även i detta avseende underlätta lärarens arbete.