Inger Damlin

Ett ryggradsyrke

I välfärdssamhället finns det yrken som definieras som ryggradsyrken. Yrken som förväntas bygga välmående. Läraren är en av de främsta i det bygget. Som lärare gör du skillnad för individer, för landet och för framtiden.

Lärarens viktigaste uppgift är att handleda och stöda växande barn och ungdomar på deras lärstigar. Lärarens kärnuppdrag är att lära de unga läsa, skriva och räkna, och det är en grund för allt kunskapssökande och det livslånga lärandet. Men minst lika viktigt är livskunnande som att kunna säga tack och förlåt och att bygga en sund självuppfattning. Vi sidan av det skapar läraren förutsättningar för höjande av läranderesultaten.

Det absolut viktigaste samhället kan göra för lärare är att ge dem arbetsro och att stävja det ständiga förändringstempot. En återgång till basuppgifterna är inte en tillbakagång i utvecklingen, det är snarare en övergång till kvalitativt god och jämlik utbildning. Det är att trygga branschen och landets framtid.

Vi behöver en klar arbetsfördelning i samhället. Lärares uppgift är att sköta skolans fostrings- och utbildningsansvar, föräldrarnas uppgift är älska sitt barn, bry sig om och stöda. Medan beslutsfattares roll är att säkerställa jämlika resurser och förlita sig på att det här verkställs.

Går uppgifterna i kors uppstår en situation där andras insatser ogiltigförklaras eller lämnas obeaktade. Samarbetet måste fungera för barns och ungas bästa. Ett samarbete som stärker lärarskapet och lockar fram glädjen i yrkesvardagen.

”Jag skulle aldrig ha stannat 36 år i branschen om jag inte trivts”, säger en pensionerad lärare jag träffar. Under mellandagarnas skidturer låter jag tankarna vila just på den sanningen. Det finns någonting alldeles speciellt i lärarprofessionen, någonting inspirerande och värdefullt.

I våra skolor görs varje dag ett bra jobb. Läraren får lära, stöda och ge tid och utrymme för att varje elev och studerande ska förmå utveckla kunnandet och sig själv. Lärarens kärnuppdrag genomförs och lärarproffset är i sitt rätta element då magisterstudierna kommer till sin rätta.

Vår självklara strävan som intressebevakare är att skapa de bästa möjligheterna för lärare att utföra sitt yrke. Då måste yrkets realiteter också lyftas fram. Men att ständigt fokusera på brister och omöjligheter i yrket tär på framtidens skola. Det vackra i professionen spelar roll för framtidens undervisningsbransch och attraktionskraften till yrket.

Ungdomar väljer inte yrken utgående från vad som skrivs i pressen. Ungdomar är smartare än så. Jag hoppas att ungdomar väljer läraryrket just för att det är ett ryggradsyrke och framför allt för det vackra i att följa elever och studerande en bit på vägen.