Motioner efterlyser mera pengar till FSL:s föreningar och ett tak för usken

Johan Jansson och Tomas Jaakkola
Johan Jansson (t.v.) och Tomas Jaakkola representerar Esbo-Grankulla lärarförening i FSL:s fullmäktige.

Till FSL:s fullmäktigesammanträde har inkommit hela sju motioner. I dem behandlas bland annat arvodet för klasshandledare, en sänkt usk och förbundets återbäring till medlemsföreningarna.

Anders Johansson, fullmäktigeledamot för Kustvägens lärarförening, yrkar i sin motion att en process må påbörjas med syfte att arvodet för klasshandledare inom grundutbildningen blir rättvist. Han noterar att en klass numera har flera elever med psykiskt illamående vilket leder till merarbete för klasshandledaren. Johansson efterlyser ett grundarvode för klasshandledarskapet som är detsamma för alla och som höjs med en koefficient för varje elev samt en högre koefficient per elev som har t.ex. en IP.

” Det krävs 50% mer arbete för en klass med 24 elever jämfört med en klass på 16 elever. En elev med plan kräver tre gånger mer arbete än en elev utan plan”, har Anders Johansson räknat ut.

Sänkt maximal usk

Raseborgs lärarförening oroar sig i sin tur för att allt flera lärare inte orkar med sina allt tyngre arbetsbördor. Barn och unga mår också sämre vilket också påverkar skolvardagen och lärarnas arbete.

” Vi är medvetna om att diskussioner om förändrad USK väcker många känslor, men vi yrkar ändå på att Finlands Svenska Lärarförbund utreder olika konkreta alternativ som minskar lärarnas arbetsbelastning. Vi anser att en sänkt max-USK, kunde vara en av flera tänkbara utvägar”, noterar Niclas Zweigberg och Henry Gustafsson i sin motion.

Mera fyrk till föreningarna

För lokalföreningarna är olika sätt att aktivera medlemmarna ständigt på agendan för att skapa samhörighet, vilket bidrar till att det känns meningsfullt att höra till vårt förbund, konstaterar Tove Söderman, Väståbolands lärarförening i sin motion. För att lyckas göra lokalföreningarna aktivare förutsätts resurser, varför föreningen yrkar på att förbundet höjer återbäringen till medlemsföreningarna och i återbäring utbetalar 15 % i stället för 12 % av de från respektive förening influtna medlemsavgifterna.

Dimensionering av speciallärarnas elevantal

Speciallärarnas jobb har ändrats under de senaste åren. Flera elever är i behov av specialundervisning och dokumentationen tar längre tid, skriver Tomas Jaakkola och Johan Jansson, båda från Esbo-Grankulla lärarförening och vill att FSL ska jobba för att det ska finnas en dimensionering av speciallärarnas antal per elev.

Anställ alltid från den 1 augusti

Jenny Nurmi-Aro, Vasa svenska lärarförening, vill att FSL arbetar för att alla lärare, även visstidsanställda lärare, som ska anställas för höstterminen eller för ett helt läsår, alltid anställs från den 1 augusti.

”I en del städer och kommuner anställs lärarna från den första fortbildningsdagen inför höstterminen, vanligen ett par dagar innan skolstart. Detta förfarande är inte förenligt med möjlighet till god planering och förberedelse inför ett nytt läsår”, skriver Nurmi-Aro.

Detta förfarande är inte enligt henne förenligt med möjlighet till god planering och förberedelse inför ett nytt läsår.

Ledigheter före och efter lov

När en lärare söker tjänstledigt utan lön före och efter en kortare ferie, för till exempel en resa, är det kutym hos vissa arbetsgivare att läraren skall vara tjänstledig utan lön också under ferien, noterar Jan Alin, Vasa svenska lärarförening.

”Det här betyder att en dags tjänstledighet innan sportlovet i kombination med en dags tjänstledighet efter lovet leder till totalt elva dagars oavlönad tjänstledighet. Det är absurt med tanke på att två lediga dagar efter lovet leder till just två dagars oavlönad tjänstledighet”, noterar Alin som menar att förfarandet motiveras med UKTA § 37 ”Tjänstledighetens inverkan på lönen”.

Alin konstaterar att det i tillämpningsanvisningen för paragrafen står att en kort tjänstledighet inte ska leda till ferie utan lön, varför han tycker att denna paragraf inte skall anses vara tillämpbar vid kortare tjänstledigheter före och/eller efter kortare ferier och yrkar på att FSL uppmärksammar arbetsgivarna på detta.

Samma lön för samma arbete

Allt flera lärare erhåller en stor del av sin lön via VAS-tillägg (värdering av arbetets svårighetsgrad). Dessa tillägg avtalas lokalt och fördelas sedan till olika lärare med olika uppgifter. De kan se väldigt

olika ut i olika kommuner och städer.

” Vi anser att om de lokala potterna ökar, ökar också skillnaderna mellan lärarnas löner i olika delar av landet”, konstaterar Anna Nylund som representerar Korsholms lärarförening, som yrkar på att förbundet bland annat arbetar för att de lokala justeringspotterna inte ska utgöra större delen av eventuella löneförhöjningar.

Text och foto: Tom Ahlfors