Folktinget näpser Kyrkslätt

Gestrin-1
Folktingssekreterare Christina Gestrin ser det som problematiskt att utbildningsdirektören inte kan svenska.

Svenska Finlands folkting uppmanar Kyrkslätt kommun att vidta åtgärder för att rätta till de beslut som har resulterat i att den svenska undervisningsförvaltningen försvagats.

Folktinget konstaterar i en skrivelse att den omorganisering som genomfördes i höstas har fått uppenbara konsekvenser för den svenska undervisningsförvaltningen. I den nya organisationen är den svenska skolförvaltningen integrerad med den finska. Det som har fått känslorna att svalla är att kommunen i våras anställde en utbildningsdirektör som inte behärskar svenska, men ändå ska ansvara för den svenska skolan i kommunen.

Enligt språkkunskapslagen har varje myndighet skyldighet att se till att de anställda har tillräckliga språkkunskaper för att kunna sköta myndighetens uppgifter på det sätt som språklagen och andra lagar förutsätter. Endast den som också i fråga om språkkunskaperna har tillräckliga förutsättningar att sköta tjänsteuppgifterna på behörigt sätt kan utnämnas till en tjänst, vidhåller Folktinget.

Tummar man på språkkraven i rektorsval?

Folktinget har också reagerat på att Kyrkslätt i rekryteringsannonsen för anställningen av en ny rektor för Winellska skolan ställer språkkunskapsvillkor som inte är i enlighet med lagstiftningen. Enligt behörighetsvillkoren ska rektorn ha utmärkta kunskaper i läroanstaltens undervisningsspråk. Folktinget noterar att enligt rekryteringsannonsen krävs goda kunskaper i svenska och finska för rektorsbefattningen. Samtidigt som man ställer lägre krav på kunskaper i svenska än lagstiftningen förutsätter så kräver man även högre kunskaper i finska, konstaterar Folktinget.

Kyrkslätt: Utmärkta kunskaper i svenska krävs

I Kyrkslätt säger man sig vara medveten om Folktingets kritik. Förvaltningschef Tiina Koivisto skriver i ett e-postmeddelande till tidningen Läraren att behörighetsförordningen iakttas vid rekryteringen av rektor till Winellska skolan, dvs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska förutsätts.

Enligt arbetsplatsannonsen är goda kommunikationsfärdigheter i svenska och finska, såväl i tal som i skrift, väsentliga för ett framgångsrikt genomförande av arbetet. Det hänger samman med att man i Kyrkslätt bygger ett tvåspråkigt skolcampus där Winellska skolan skall samsas med finskspråkiga Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu.

-I valet av rektor värdesätter vi kommunikationsfärdigheter på båda inhemska språken, men detta är inget behörighetskrav, säger Tiina Koivisto.

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Niklas Gerkman/Folktinget