Det finns en styrka i mångfalden

OLIKA_out_T-shirt2
Bakom webbplatsen O.lika - Styrka i mångfald står Linda Ahlbäck (t.v.), John Henriksson, Evelina Lindahl, Roland Träskelin och Sofia Mickelsson. Foto: Evelina Lindahl

En webbplats som ger verktyg för lärare i åk 4–9 att bedriva mångfaldsarbete i klassen antingen som en längre process eller som kortare temahelheter låter väl bra? Det har Centret för livslångt lärande arbetat fram under de två senaste åren. Webbplatsen har nu öppnats och finns tillgänglig för alla på adressen www.o-lika.fi.

Bakgrunden för den här webbplatsen som heter O.lika – styrka i mångfald är ett statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen utlyste redan år 2018 ”för att utveckla kompetensen i kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen”. 10 ansökningar kom in från olika håll i landet, de godkändes och fick dela på 2,3 miljoner euro. CLL fick drygt 150 000 euro av potten.

– Vi ville lansera vår webbplats redan nu på hösten trots att vi har projekttid kvar till slutet av året. Den 16 november var den internationella dagen för tolerans. Vår webbplats kan vara ett stöd för lärare som vill uppmärksamma och jobba med frågor om tolerans, sade Linda Ahlbäck vid en presskonferens för några veckor sedan.

För de pengarna har en arbetsgrupp bestående av utbildningsplanerare Linda Ahlbäck, Evelina Lindahl, Roland Träskelin, Sofia Mickelsson och John Henriksson nu skapat undervisningsmaterial. Anna Jakobsson och Jennie Ekholm deltog också i arbetet.

Syftet med O.lika – styrka i mångfald är att ge eleverna stöd och nycklar till att granska kulturella och åskådningsmässiga likheter och skillnader och få dem att medvetandegöra och reflektera över egna attityder, värderingar och fördomar. Man vill också bidra till att öka elevernas förmåga att möta och leva i kulturell mångfald.

– Men punkten mellan ”O” och ”lika” vill vi framhålla att trots att det finns skillnader mellan våra sexuella läggningar och färgerna på våra skinn och våra trosuppfattningar ändå är mest lika. Samma hjärta slår i oss allihopa, sade Ahlbäck.

Webbsidan är uppbyggd kring fyra teman; Identitet, Språk och kultur, Allas lika värde, Respekt. Fyra rutor med dessa ord möter den som öppnar sidan. Ett klick på någon av rutorna öppnar temat och leder till en eller flera videosnuttar.

För vart och ett av de fyra temana finns undervisningsmaterial och övningar kategoriserade i tre grupper; reflektera, undersöka och skapa. Varje övning har en rekommendation för tidsåtgång, som underlättar planeringen för läraren.

Förutom de fyra övergripande temana som är basen för webbplatsens uppbyggnad finns också annat material, bland annat en kalender för ”Mångfald året runt” där olika högtider från olika länder och temadagar presenteras. Bland annat får vi veta att detta blads utgivningsdatum den 3 december är den internationella dagen för handikappade. Det noteras att dagen kallas även internationella dagen för funktionsnedsättningar och är instiftad av Förenta Nationerna år 1992.

– Begreppet handikapp anses numera föråldrat och används inte mera i forskning och vetenskapliga texter, noterar Rut Nordlund-Spiby, expert på THL, Institutet för hälsa och välfärd i en bloggtext.

-Det engelska ordet ”handicap” används som bekant i sportsammanhang för att kompensera mindre framgångsrika tävlande, till exempel i golf. Eftersom handikapp kan härledas till att en person skulle vara sämre än andra, är det ett begrepp som bör undvikas.

Nya begrepp inom detta område är funktionsvariation och funktionsrätt, som nu har stor genomslagskraft i Sverige.

Ett par frågor om hur samhället kan göras mera tillgängligt för alla ger möjlighet till diskussion i klassen om detta.

Roland Träskelin som ansvarat för att bygga upp webbplatsen säger att det är viktigt att lärarna snabbt kommer åt material att jobba med.

-Tid är en bristvara i skolan. Som lärare vill man gärna ha material som är genomtänkt och anpassat för skolan, säger Träskelin som själv är klasslärare till sin utbildning.

-Vi har skapat ett smörgåsbord med övningar som finlandssvenska lärare har möjlighet att ta del av och välja de övningar som passar in i den egna klassen.

Tom Ahlfors