Anna-Maja Henriksson

Skolan ska vara trygg för alla

Strax efter påsk skedde det som aldrig ska få ske. En 12-årig pojke öppnade eld mot sina klasskamrater i Viertola skola i Vanda. En klasskamrat omkom och två blev allvarligt skadade. Händelsen har skakat och berört hela skolgemenskapen och oss alla djupt. Såväl skolan, Vanda stad, välfärdsområdet som polisen förtjänar ett stort tack för sitt agerande. Det stöd som erbjudits eleverna, familjerna och skolpersonalen har varit mycket viktigt.

En sak är klar. Det finns ännu fler frågor än svar. Därför måste man akta sig för att dra slutsatser om orsakerna till dådet före polisens utredning är färdig. Däremot är det uppenbart att många barn och unga idag mår dåligt, och det här kräver insatser på bred front.

Finlands långsiktiga arbete för att förebygga våld och mobbning i skolan behöver fortsätta. När det gäller förebyggande av våld i skolan och ingripande i våldssituationer är regeringens mål att införa enhetliga verksamhetsmodeller och samtidigt dra nytta av redan fungerande sådana, som t.ex. Södra Karelens modell. Mobbningen och våldet måste bekämpas. Vi vill också stärka rättsskyddet för elever som blivit utsatta för mobbning samt deras möjlighet att fortsätta i den egna skolan. Det har också varit viktigt att vi kunnat bevilja tilläggsfinansiering för elev- och studerandevården.

Förutom att hålla fast vid tilläggsersättningen på 200 miljoner euro på den grundläggande utbildningen, skapade vi ett separat åtgärdspaket för barn och unga i den så kallade ramrian. I paketet ingår bland annat tilläggsfinansiering för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter samt lågtröskelchattjänster för psykisk hälsa. Utöver de permanenta tilläggen gör regeringen dessutom en engångssatsning på 5 miljoner euro på arbetet mot mobbning i skolorna. Samtidigt är det klart att fokus inte endast kan ligga på skolan. Alla vi vuxna och hemmen bär tillsammans ett stort ansvar för barns välmående. Vi behöver en bred samhällsdiskussion om hur vi kan stärka tryggheten, skapa förtroende och agera ansvarsfullt också på sociala medier. Vi behöver också fundera på hur exempelvis TikTok och olika dataspel påverkar barnen. Barn behöver öva på förmågan att klara motgångar och negativa känslor. Våld får aldrig vara lösningen. Varje barn har rätt att känna trygghet i skolan och i hemmet alla dagar.