Annonsinformation 2021

IMG_2000

Information om annonser och utgivning år 2021. / Mediakortti 2021.
Årgång 47 (128).
Äldsta föregångaren, Tidskrift för folkskolan, började utkomma år 1894.

Utgivare / Julkaisija

Finlands Svenska Lärarförbund r.f.
Järnvägsmannagatan 6
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsingfors-Helsinki
Tfn/puh 020 749 54 60
Hemsida / kotisivu: www.fsl.fi/lararen
ISSN 0356-7842

Redaktion / Toimitus

Chefredaktör / päätoimittaja: Mattias Fagerholm
tfn/puh: 040-844 2618, e-post: mattias.fagerholm@fsl.fi
redaktör/toimittaja: Tom Ahlfors
tfn/puh 040-5036528, e-post: tom.ahlfors@fsl.fi

Annonsförsäljning / Ilmoitusmyynti

Ky Lisbeth Lönnqvist Kb
Sandbackavägen 8D Hietamäentie 8D
02200 ESBO 02200 ESPOO
Tfn/puh 09-803 9553
Annonschef / ilmoituspäällikkö: Lisbeth Lönnqvist, e-post/sähköposti:
lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi
Annonserna bör vara färdigt monterade och i pdf-format. Om annat
överenskommes med Lisbeth Lönnqvist.
Ilmoitukset valmiina pdf-muodossa. Muista vaihtoehdoista sovittava Lisbeth Lönnqvistin kanssa.

Spaltbredd/ palstaleveys: 1 sp/palsta 47 mm; 2 sp/palstaa 99
mm; 3 sp/palstaa 151 mm; 4 sp/palstaa 203 mm; 5 sp/palstaa
255 mm

Tjänsteannonser / Virkailmoitukset

Tjänsteannonser sändes direkt till redaktionen helst per e-post.
Tjänsteannonserna kan sändas som e-postmeddelande, som textfil eller pdf-fil till tom.ahlfors@fsl.fi.
Virkailmoitukset suoraan toimitukseen mieluiten sähköpostitse. Virkailmoitukset voidaan lähettää suoraan sähköpostiviestinä, tekstitiedostona tai pdf-tiedoston osoitteella tom.ahlfors@fsl.fi

Digitala annonser / Digitaaliset ilmoitukset

Kontakta redaktionen / Toimitus kertoo tarkemmin.

Exempel på digital annons på www.lararen.fi

Upplaga / Painos

5 600 ex/kpl

Tidningens format / Lehden koko

Tabloid / Tabloid 280 x 400 mm
5 spalter/5 palstaa
Offsetpap 60 gr
Tryckeri/ kirjapaino Botnia Print, Karleby

Annonspriser / Ilmoitushinnat

Spaltmm/palstamm 3,50 euro.
Tidningen är inte momspliktig. / Lehti ei ole alv-velvollinen.
Helsidesrabatt enligt överenskommelse.
Kokosivuilmoituksille alennusta sopimuksen mukaan.
Bilagor enligt avtal
Liitteet sopimuksen mukaan.
Rabatter: auktoriserade reklambyråer 15 %
Alennukset: auktorisoiduille mainostoimistoille 15 %

Prenumeration / Tilaaminen


1 år/vuosi :68 euro

1/2 år/vuosi :37 euro

Betalningsmottagare / Maksun saaja

Finlands Svenska Lärarförbund rf
Bank/pankki
Nordea FI83 2199 1800 1601 32/NDEAFIHH

Annulleringar / Ilmoitusten peruuttaminen

Samma tidsgräns som för material.
Sama kuin aineiston sisäänjättöaika.

Reklamationer/Reklamaatiot

Skriftligt 14 dygn efter utgivningsdatum.
Kirjallisina 14 vrk:n aikana ilmestymispäivästä lukien.

Tidtabell för utgivning och deadline för annonsmaterial /
Ilmestymis- ja aineistoaikataulu.


Utgivningsdag torsdag / Ilmestymispäivä torstai

Läraren 2021

NummerDeadlineUtgivningsdag
17.114.1
220.128.1
33.211.2
417.225.2
53.311.3
617.325.3
77.415.4
821.429.4
95.513.5
102.610.6
114.812.8
1218.826.8
131.99.9
1415.923.9
1529.97.10
1613.1021.10
1727.104.11
1810.1118.11
1924.112.12
208.1216.12

LÄRAREN är den enda svenska tidningen i vårt land, som är fokuserad på
undervisningssektorn. Läsekretsen består av lärare, lektorer och rektorer i
grundskolan, gymnasiet, universitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut samt tjänstemän och beslutsfattare på central och lokal nivå.
LÄRAREN:s läsare hör till dem som har inflytande och kan påverka i de svensk- och tvåspråkiga områdena i vårt land. De har förtroendeuppdrag och är aktivt med i bl.a. föreningsverksamheten i kommuner och församlingar.


LÄRAREN-lehti on maamme ainoa ruotsinkielinen julkaisu, joka keskittyy opetusalaan. Sen lukijakunnan muodostavat peruskoulun ja lukion rehtorit, johtajat ja opettajat, yliopistojen lehtorit, kansanopistojen ja kansalaisopistojen rehtorit ja opettajat sekä valtion ja kuntien kouluviranomaiset ja päättäjät.
LÄRAREN-lehden lukijat ovat tärkeitä vaikuttajia maamme ruotsin- ja kaksikielisillä alueilla. He ovat aktiivisesti mukana monessa luottamus- ja yhdistystehtävissä kuntien ja seurakuntien piirissä.