Här är FSL-kandidaterna

OAJ kandidater galleri

I vår väljs 150 ledamöter till OAJ:s fullmäktige. FSL utgör en egen valkrets och besitter 8 platser i fullmäktige. 14 FSL-kandidater har ställt sig till förfogande.

Antalet fullmäktigeplatser slås fast utgående från medlemsantalet och FSL hade under föregående mandatperiod 7 platser. Fullmäktige är lärarfacket OAJ:s högsta beslutande organ. Mandatperioden är 4 år. FSL besitter även en plats i OAJ:s styrelse.

Fakta:

  • Alla FSL-medlemmar förutom pensionärer, studerande och lärare i annan tjänst har rösträtt.
  • Röstningen sker elektroniskt.
  • Förhandsröstning: 28.2-14.3.2022.
  • Valdagar: 4-5.4.2022.
  • Valresultatet offentliggörs 8.4.2022.
  • Nya fullmäktige sammanträder 9-11.5.2022.

Valförbund:

  • Sara Kemetter och Kimmo Mattsson  
  • Annika Norrgård och Petra Örn
  • Sebastian Lindqvist och Anna Wahren
  • Sabina Lindholm-Järvinen och Lasse Koskinen

Läraren tar kandidaterna på pulsen med följande frågor:

1. Vilken fråga vill du i första hand driva inom OAJ?
2. Hur ser du på FSL:s roll i OAJ?
3. Hur agerar du om FSL:s självständiga position inom OAJ ifrågasätts?

Kandidatpresentation

OAJ-02-Wahren

Anna Wahren (43)

Lektor i gymnastik vid Lyceiparkens skola, Borgå. Styrelse­ledamot i FSL.Vice ordf. i Borgå lf och OAJ:s lokalförening.

1.Vill jobba med välmående och utbildningsmässig jämlikhet så att vi har utbildningspersonal och ledare som trivs i sina jobb i en välfungerande omgivning.

2.Det är viktigt att bevaka att den svenskspråkiga utbildningen håller hög kvalitet och att vi har kompetent personal.

3.Genom att jobba tillsammans med de andra FSL:arna. Inom kommittéarbetet konsekvent och motiverande stärka och bevara vår starka ställning inom OAJ.

OAJ-03-Lindqvist

Sebastian Lindqvist (47)

Lektor i finska och bitr. rektor vid Ström­borgska skolan, Borgå Fullmäktige- och styrelseledamot i OAJ.

1.Utveckling av USK-arbetstiden, att gå mot mer jämlikhet och att få ersättning för allt arbete. Även andra uppgifter kunde räknas in i USK:en för att minska arbetsbelastningen.

2. Vi är en aktiv del av OAJ YSI-gruppen och man tar seriöst i beaktande våra åsikter från det svenskspråkiga fältet. Med 8 platser i kommande fullmäktige ska vi ha en synlig roll med möjlighet att påverka.

3. Påpekar genast att FSL är ett av de tre förbund som grundade OAJ. Då avtalades om FSL:s egna ekonomi, medlemsregister, -rådgivning, utbildning och information på svenska samt intressebevakning.

OAJ-04-Örn

Petra Örn (58)

Klasslärare vid Sirkkala skola, Åbo. Ordförande för Åbo lärarförening. Fullmäktigeledamot i FSL och OAJ.

1. Lärarnas och rektorernas välmående, begränsad arbetsmängd och en rättvis lönepolitik. Lönen ska motsvara arbetets utmaningar och ansvaret. Vi ska ha rätt till ersättning för allt arbete vi gör.

2. FSL:s roll inom OAJ är oerhört viktig. Vi behöver föra en dialog, påverka proaktivt och vara med där besluten fattas. Intressebevakningen ska vara effektiv och varje medlem måste nås av saklig, aktuell information.

3. Jag kommer aktivt att föra konstruktiva diskussioner på olika plan inom OAJ för att nå överenskommelser och avtal. Vi måste bevaka FSL:s autonoma ställning genom proaktivt arbete och med vänlig envishet!

OAJ-05-Norrgård

Annika Norrgård (46)

Klasslärare vid Malms skola, Pargas. Huvud­förtroendeman. Fullmäktigeledamot i OAJ. Suttit i FSL:s styrelse.

1. Jag vill arbeta för rektorernas och lärarnas ork och välmående i arbetet. Utökade arbetsuppgifter och den digitala utvecklingen har krävt stora förändringar som bör stå i proportion till lönesystemet och till arbetet i sin helhet.

2. FSL har en central roll vid ställningstaganden i aktuella utbildnings- och lönepolitiska ärenden på olika nivåer samt i arbetslivsfrågor att bevaka svenskspråkiga intressen inom undervisningssektorn.

3. Med understöd av FSL:s och OAJ:s representanter och styrelser skulle jag säkerställa FSL:s position i OAJ genom att bevisa att FSL är en väsentlig del av OAJ och det enda rätta för Svenskfinland.

OAJ-06-Koskinen

Lasse Koskinen (39)

Klasslärare vid Svenska samskolan i Tammerfors. Suppleant i FSL:s fullmäktige.

1.Intresset för läraryrket dalar och det kan ha långtgående följder. Det här ska fixas i första hand med att vi lärare får koncentrera oss på eleverna och undervisningen, i andra hand med högre löner.

2. FSL ska vara en aktiv och pålitlig del av OAJ. FSL ska behålla sin självständiga roll såväl nationellt som lokalt. Vi ska ta hand om våra medlemmar själva. På svenska.

3.  Det är naturligt att man ifrågasätter saker i samhället. Det öppnar möjligheter till dialog. I dialogen skulle jag se till att FSL:s synpunkter kommer fram på bästa möjliga sätt.

OAJ-07-LindholmJarv

Sabina Lindholm-Järvinen (46)

Lektor i religion, psykologi och filosofi vid Svenska sam­skolan i Tammerfors. Styrelsemedlem i FSL.

1. Viktigast för mig är att se till att de finlandssvenska lärarna har ett lika gott utbud av material som våra finska kolleger, även differentierat material. Lärarnas främsta uppgift är undervisning och vi skall få fortsätta med det. För merarbete bör vi få ersättning.

2. FSL är en del av OAJ, både lokalt och centralt. Vi bör arbeta tillsammans när det handlar om avtalsfrågor, fast förhandlingsrätten ligger hos OAJ när det gäller löner och arbetstid. FSL har en viktig roll då det gäller det nordiska samarbetet.

3. FSL och OAJ har ingått ett avtal, som gett oss vår självständighet, det gäller att hänvisa till det om vår position ifrågasätts. Vi måste trygga vår position.

OAJ-08-Kemetter

Sara Kemetter (46)

Klass- och musik­lärare vid Ytternäs skola, Mariehamn. Huvud­förtroendeman. Styrelsemedlem i Ålands lf.

1. Jag vill bevaka och driva lärarnas intressen med fokus på de svenskspråkiga lärarnas arbetssituation och löneutveckling. Jag vill  att OAJ stöder lärarna professionellt och fackligt. Genom mitt politiska nätverk kan jag påverka utbildningspolitiken.

2. Att representera en minoritet kräver mod, kraft och envishet. Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna föra det egna språket vidare till följande generationer. Därför måste den svenskspråkiga rösten förbli stark.

3.Majoriteter ifrågasätter ofta minoriteters rättigheter. Det är vi ålänningar och finlandssvenskar vana vid. Om man förlorar en position så får man sällan tillbaka den. Därför kommer jag inte att acceptera att FSL tappar inflytande inom OAJ.

OAJ-09-Mattson

Kimmo Mattsson (59)

Specialyrkeslärare vid Ålands yrkes­gymnasium Ordf. för Akava-Åland. Fullmäktigeledamot i FSL och OAJ.

1.Jag vill påverka lärarnas och rektorernas arbetsvillkor. Med tanke på att vi representerar lärargrupper från lärare i småbarnspedagogik till universitetslektorer, är solidariteten mellan lärargrupperna viktig. De krävs ett helikopterperspektiv.

2. FSL har en mycket viktig roll inom OAJ. FSL skall se till att de finlandssvenska skolornas behov beaktas i frågor som påverkar deras verksamhet och existens. OAJ:s åsikt frågas ofta av olika myndigheter, då är FSL:s uppgift att se till att det finlandssvenska inte glöms bort.

3. FSL:s självständiga position inom OAJ är baserat på avtal och den positionen kommer jag att försvara med de medel som står tillbuds. FSL är en garant för den finlandssvenska utbildningen i Finland

OAJ-10-Ahlskog

Martin Ahlskog (44)

Rektor för Sursik skola i Pedersöre. Fullmäktigeledamot i OAJ. Medlem i OAJ:s utbildningspolitiska kommitté.

1. Jag vill jobba för en fortsatt förbättring av lärarnas och rektorernas arbetsvillkor så att branschen hålls attraktiv. Utbildningspolitiska frågor intresserar också.

2. FSL är en integrerad och respekterad del av OAJ. Trots att man hör under samma tak kan man från FSL-håll bidra med egna uttalanden och nya infallsvinklar på allmänna frågeställningar.

3. Vi har ett bra grundavtal som är svårt att omkullkasta. Jag vill jobba för att vi fortsättningsvis ska ha kvar vår självständiga position inom det stora förbundet.

OAJ-11-Bäck

Nancy Bäck (46)

Lektor i historia och samhällslära, Karleby svenska gymnasium. Fullmäktigeledamot i FSL. Varit ordförande för Karleby svenska lf.

1. Lärarnas arbetstid. I åk 1-6 räcker t.ex. inte samplaneringstiden till och i åk 7-9 skall läraren ta i beaktande elevers sociala problem och inlärningssvårigheter. Gymnasielärare jobbar med digitala läromedel och digitala verktyg skall implementeras i undervisningen. USK:en räcker inte till.

2. FSL förenar lärare och rektorer i Svenskfinland och ser till att finlandssvenska lärares och rektorers röst blir hörd.

3. Det finns ingen orsak att se FSL som ett hot eller problem inom OAJ, men om så sker så gör jag vad jag kan för att försvara FSL: s självständiga position.

OAJ-12-Romar

Ann-Britt Romar (55)

Klasslärare, huvud­förtroendeman i Kyrkslätt. Vice ordförande i FSL:s fullmäktige. Styrelse­medlem i Kyrkslätts lf.

1.Jag vill jobba för lärarnas välmående, arbetstidsreformer och konkurrenskraftig lärarlön

2. FSL ger OAJ insyn i hur verkligheten och utmaningarna ser ut för svenskspråkiga lärare. Eftersom OAJ är den part som förhandlar, så har FSL möjligheter att på detta sätt påverka.

3. Hänvisar till tidigare överenskommelser som gjorts med OAJ om FSL:s särställning

OAJ-13-Smeds

Alexander Smeds (42)

Lektor i finska vid Lovisavikens skola. Ordförande i Lovisanejdens lf och OAJ:s lokalförening. Förtroendeman.

1.OAJ måste ena sina krafter och jobba för samtliga lärare. Nu är det ett spindelnät där alla drar åt sitt eget håll från ett hörn utan att ha någon som helst blick över helheten. De studerande fick t.ex. inte bli fullvärdiga medlemmar. Jag frågar mig: Vem är vår framtid?

2. Det är viktigt att FSL behåller sina platser i OAJ:s fullmäktige och i styrelsen. Men viktigast är att vi har vårt kansli och ordförande i samma byggnad med OAJ och får insikt i och syns i deras vardag. Åtta röster på ett möte väger inte så tungt.

3. Jag hoppas att vi kan undvika en sådan situation men i så fall måste vi se vilka alternativen är och jobba för ett så bra slutresultat som möjligt. Ibland behöver man kavla upp ärmarna.

OAJ-14-Leka

Pamela Leka (45)

Speciallärare vid Granhultsskolan, Grankulla. FSL:s vice ordf. Varit ordförande för Esbo-Grankulla lf och förtroendeman.

1. Jag vill jobba för hanterbar arbetsmängd och konkurrenskraftig lön för lärare och rektorer. Kvalitativt god utbildning i landet måste få kosta för att läraryrket även framöver ska vara attraktivt.

2. FSL är en del av de allmänbildande lärarna inom OAJ. Bland de allmänbildande lärarna finns en stor förståelse för FSLs särdrag, vilket ger goda förutsättningar för ett gott samarbetet med OAJ .

3. Om FSL:s självständiga position ifrågasätts inom OAJ så är viktigt med kunskap om bakgrunden till positionen samt goda relationer. Påverkansarbetet är en lagsport där alla behöver jobba mot samma mål.

OAJ-15-Lindroos

Jeanette Lindroos (46)

Vice rektor, ämnes­lärare vid Kyrk­backens skola, Pargas. Styrelse­medlem i FSL, ordförande för OAJ:s lokalförening.

1. Att se till att arbetsvillkoren förbättras för alla som arbetar med barn och ungdomar. Viktigt är också en högre och rättvisare lön samt bättre samarbete mellan olika lärargrupper och de studerande.

2. FSL har både stadgeenligt och utbildningspolitiskt en egen position inom OAJ. Vi får föra en egen agenda om vi vill. Man lyssnar på oss och det finns en förståelse för vår språkminoritet. FSL är en bra samarbetspartner.

3. Då orättvisor dyker upp brukar jag låta min röst bli hörd. Jag kommer att sakligt diskutera frågan. Det gäller att ha koll på våra stadgar, FSL:s historia och roll inom den finlandssvenska utbildningsvärlden.